مثال دوم - کاربرد مسیرهای xpath

فایل students.xml بصورت زیر موجود است :

 <?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="students.xsl"?>

 

<class>
   <student rollno="393">
      <firstname>Dinkar</firstname>
      <lastname>Kad</lastname>
      <nickname>Dinkar</nickname>
      <marks>85</marks>
   </student>
   <student rollno="493">
      <firstname>Vaneet</firstname>
      <lastname>Gupta</lastname>
      <nickname>Vinni</nickname>
      <marks>95</marks>
   </student>
   <student rollno="593">
      <firstname>Jasvir</firstname>
      <lastname>Singh</lastname>
      <nickname>Jazz</nickname>
      <marks>90</marks>
   </student>
</class>

 

فایل students.xsl بصورت زیر موجود است

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">  
<xsl:template match="/">

 

<html>
<body>


   <h3>Details of each Students. </h3>
   <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
         <th>Roll No</th>
         <th>First Name</th>
         <th>Last Name</th>
         <th>Nick Name</th>
         <th>Marks</th>        
      </tr>        
      <tr>
         <td>


            <xsl:value-of select="/class/student[1]/@rollno"/>


         </td>


         <td><xsl:value-of select="/class/student[1]/firstname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[1]/lastname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[1]/nickname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[1]/marks"/></td>        
      </tr>
      <tr>
         <td>


            <xsl:value-of select="/class/student/@rollno"/>


         </td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[2]/firstname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[2]/lastname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[2]/nickname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[2]/marks"/></td>        
      </tr>
      <tr>
         <td>
            <xsl:value-of select="/class/student[3]/@rollno"/>
         </td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[3]/firstname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[3]/lastname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[3]/nickname"/></td>
         <td><xsl:value-of select="/class/student[3]/marks"/></td>        
      </tr>
      
   </table>
   

 

 

</body>
</html>

 

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

 

برای اجرا باید روی نام فایل student.xml دابل کلیک کنید

 

نتیجه اجرای برنامه

 

/ 0 نظر / 45 بازدید