تمرین 5

تغییر دادن رنگ زمینه یک کاراکتر

 

اگر بعد از استفاده از دستور BackgroundColor از دستور Clear استفاده نکنیم ، انگاه فقط رنگ کاراکتری که نوشته می شود یا خوانده می شود تغییر می کند

 

 

مثال :

عبارت خوش امدید را روی رنگ زمینه زرد نمایش دهید

 

static void Main(string[] args)
        {
           

        
            Console.BackgroundColor=ConsoleColor.Yellow;

            Console.Write("welcome");
          
            Console.ReadKey();
                   }

 

 

مثال :

 

دستوراتی بنویسید که مقدار متغیر a را روی زمینه زرد دریافت کند

 

static void Main(string[] args)
        {
           

        
            Console.BackgroundColor=ConsoleColor.Yellow;

            string a = Console.ReadLine();
          
            Console.ReadKey();
                   }

/ 0 نظر / 16 بازدید