متد read

درون پرانتز این متد  خالی است .

خروجی این متد حتما و فقط از نوع integer است و همان کد اسکی کلید فشرده شده می باشد .

 

 

استفاده از read برای دریافت فقط یک کاراکتر

مثال )

 

 public static void Main()
        {
            int a;


            a = Console.Read();


            Console.Write(a);

            Console.ReadKey();

        }

برنامه را اجرا کنید .

یک کاراکتر را وارد کنید و enter بزنید . ( با فشردن enter عمل read تمام می شود )

متد read ، کد اسکی کاراکتر وارد شده را در a قرار می دهد .

 

در مثال بالا ،در زمان اجرای read ،  اگر بیش از یک کاراکتر را وارد نمائید ، فقط کد اسکی اولین کاراکتر در a قرار می گیرد .

--------------------------------------------------------------------------

 

استفاده از read برای دریافت رشته ای بیش از یک کاراکتر

 

 

دوباره تکرار می کنیم که :

فقط با فشردن دکمه enter ، عمل دریافت کاراکتر یا کاراکترها با دستور read ، تمام می شود

 

برای دریافت بیش از یک کاراکتر با read و نجام کاری خاص بازای هر کاراکتر درون رشته دریافت شده، باید از حلقه مشابه مثال زیر استفاده کنید

 

 static void Main()
    {
    
    int result;


    while (   (result = Console.Read( )    ) != 0    )


    {


        Console.WriteLine("{0} = {1}", result, (char)result);


    }


    }

            Console.ReadKey();

        }

 

 

اول وارد حلقه می شویم

کامپیوتر ، در شرط حلقه به دستور read بر می خورد می کند

لذا اول باید این دستور اجرا شود

ما شروع می کنیم به وارد کردن کاراکترها

وقتی enter زدیم ، اجرای read تمام می شود

و حالا دستور read ، کد اسکی اولین کاراکتر رشته دریافت شده اش را ، در result قرار می دهد

 

اگر این کد ، صفر یعنی انتهای رشته نیست ، وارد حلقه شده و دستورات حلقه انجام می شود

در تکرار بعدی حلقه ، کد اسکی کاراکتر بعدی دریافت شده اش را در resut قرار می دهد . و دوباره وارد حلقه می شود

 

و همین طور ادامه دارد تا زمانیکه به انتهای رشته  دریافت شده اش ، برسد .

 

معنی عبارت زیر :

 

{0} = {1}

 

این نوعی قالب بندی برای خروجی است

مقادیری که می خواهیم با write در خروجی نمایش دهیم از صفر به بعد به ترتیب شماره گذاری می کنیم

 

{0} یعنی اولین پرارمتر خروجی در اینجا قرار گیرد

{1} یعنی دومین پارامتر خروجی اینجا قرار گیرد

 

مثال )

 public static void Main()
        {
            int a = 10;

            string b = " value is ";

            Console.Write(" {0} = {1} ", b, a);

            Console.ReadKey();

        }

 

 

اولین مقدار خروجی b و دومین مقدار خروجی a است

به جای {0} هر آنچه در b است قرار می گیرد

به جای {1} هر آنچه در a است قرار می گیرد

 

برنامه را اجرا کنید و نتیجه را مشاهده نمائید .

/ 0 نظر / 63 بازدید