تمرین 1

قرار دادن اشاره گر در محل دلخواه از کنسول :

 

از دستور زیر استفاده کنید

 

Console.SetCursorPosition(x, y);

 

و به جای x , y مقدار عددی مختصات محل مورد نظر را بنویسید

 

حداقل مقدار برای x برابر صفر است

حداکثر مقدار برای x برابر 79 است

 

حداقل مقدار برای y برابر صفر است

حداکثر مقدار برای y برابر 299 است

 

 

می دانید که همیشه خروجی دستور write درست در سمت چپ پنجره کنسول نوشته می شود

ابتدا با SetCursorPosition  مکان نما را به محل مورد نظر برده سپس دستور write را بنویسید

 

 

 

 

 

 

مثال :

 

در مختصات 10 و 200 اسم خود را بنویسید

 

 static void Main(string[] args)
        {
           

            Console.SetCursorPosition(10,200);


            Console.Write("reza");


            Console.ReadKey();
        }

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید