درس سیزدهم - تنظیم محتوای تگ با متدهای text , html

تنظیم محتوای تگ توسط متدهای text , html , val

توضیح این سه متد در درس یازدهم داده شده است

 روش استفاده :

$(" نام تگ یا ای دی تگ ").text("مقدار جدید")

مثال زیر روش استفاده از این سه متد را در تنظیم کردن محتوای تگ ، نشان می دهد :

$("#btn1").click(function(){
  $("#test1").text("Hello world!");
});
$("#btn2").click(function(){
  $("#test2").html("<b>Hello world!</b>");
});
$("#btn3").click(function(){
  $("#test3").val("Dolly Duck");
});

خط اول :

      بعد از کلیک روی تگی که نام ای دی آن ،  btn1  است

خط دوم :

      توسط متد text  ، عبارت hello world!  به جای محتوای فعلی تگی که نام ای دی آن ،  test1 است قرار می گیرد .

 

خط چهارم :

      بعد از کلیک روی تگی که نام ای دی آن ،  btn2  است

خط پنجم :

      دستور و محتوای html  که درون پرانتز جلوی متد html  قرار دارد به جای محتوای تگی که نام ای دی آن test2 است قرار می گیرد .

خط هشتم :

      بعد از کلیک روی تگی که نام ای دی آن ،  btn3  است

خط نهم :

      عبارت  dolly douck  به جای محتوای فعلی عنصری که نام ای دی آن test3 است  قرار می گیرد . این عنصر حتما یکی از عناصر کاربردی در طراحی فرم ها مثل کادر متنی است .

 مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

فراخوانی تابع برای متدهای text , html , val

این تابع باید دو پارامتر داشته باشد

اولین پارامتر شماره index تگ مورد نظر در بین تگ های انتخاب شده است و دومین پارامتر محتوای فعلی تگ مورد نظر است

سپس شما در این تابع دستور بازگشت یا return را می نویسید و توسط آن مقداری رشته ای را که می خواهید دورن محتوای تگ مورد نظر قرار گیرد مشخص می کنید

 

مثال زیر روش استفاده از متدهای text , html را برای تنظیم محتوا توسط تابع نشان می دهد :

$("#btn1").click(function(){
  $("#test1").text(function(i,origText){
    return "Old text: " + origText + " New text: Hello world!
    (index: " + i + ")";
  });
});

$("#btn2").click(function(){
  $("#test2").html(function(i,origText){
    return "Old html: " + origText + " New html: Hello <b>world!</b>
    (index: " + i + ")";
  });
});

 

خط اول :

      بعد از کلیک روی تگی که نام ای دی آن btn1 است

خط دوم :

      محتوای متنی تگی که نام ای دی آن test1 است توسط مقدار بازگشتی  تابع function تعیین شود

این تابع دو پارامتر می گیرد

خط سوم :

      مقدار بازگشتی تابع توسط دستور این خط مشخص می شود

که این رشته بازگشتی توسط ترکیبی که جلوی return نوشته شده ساخته می گردد

 

در خطهای بعدی نیز دستورات مشابهی انجام می شود ولی اینبار محتوای تگ شامل رشته ای است که در برگیرنده دستور html  نیز میباشد

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

/ 0 نظر / 10 بازدید