درس دوم - قالب دستورات jquery

برای مشخص کردن اینکه با وقوع کدام رویداد دستورات اجرا شوند و یا اینکه چه دستوری روی تگ مورد مورد نظر انجام شود ،  از فرمول زیر استفاده کنید :

$(selector).action()

  • علامت $
  • Selector :برای مشخص کردن تگی که روی ان رویدادی رخ داده است یا تگی که باید دستوری روی محتوا یا خود تگ انجام شود
  • action : رویداد رخ داده شده  یا دستور مورد نظر

مثال :

$(this).hide()

عنصر فعلی را مخفی می کند

$("p").hide().

متن تمام پاراگراف ها را مخفی می کند

$(".test").hide()

تمام  تگ هایی که از کلاس test استفاده می کنند مخفی می کند

$("#test").hide()

تمام تگ هایی که از ای دی test استفاده می کنند مخفی می کند

 

تذکر مهم :

تمام دستورات j query را در رویداد ready شی document می نویسیم یعنی زمانیکه صفحه وب آماده نمایش شد دستورات jquery اجرا شوند

$(document).ready(function(){دستورات jquery در این قسمت نوشته می شوند


});

دورن تابع function  هر چند تا تابع دلخواه که می خواهید می توانید تعریف کنید

/ 0 نظر / 5 بازدید