تابع xml_parser_free

ز تابع xml_parser_free برای ازاد کردن و به عبارتی از بین بردن پارسر ساخته شده استفاده می شود  در صورتیکه این تابع کار خود را با موفقیت انجام دهد عبارت true و در غیر این صورت false را بر می گراند  روش استفاده :

 

xml_parser_free(parser)

   اشنایی  با پارامتر parser :  استفاده از این پارامتر اجباری است . نام پارسر ساخته شده برای تجزیه و تحلیل کردن محتوای فایل xml است  نکته :  برای ساختن پارسر از تابع xml_parser_create استفاده کنید    مثال :

 

<?php
$xmlparser = xml_parser_create();

xml_parser_free($xmlparser);
?>

                                                                                                                                                                                 

/ 0 نظر / 38 بازدید