درس بیست و چهارم - حذف کلاس سی اس اس از تگ - متد removeclass

با این متد می توان ویژگیهایی که با کلاس سی اس اس بر محتوای تگ یا تگها اعمال شده است از ان محتواها ، حذف نمود

 

روش استفاده

$("سلکتور انتخاب تگ یا تگ ها ").removeClass("نام کلاس سی اس اس ")

 

فرض کنید کلاسهای زیر موجود باشند :

.important
{
font-weight:bold;
font-size:xx-large;
}


.blue
{
color:blue;
}

 

مثال :

$("button").click(function(){
  $("h1,h2,p").removeClass("blue");
});
خط 1:
با کلیک روی محتوای تگ از نوع button  ، دستورات تابع اجرا شود
خط 2:
با استفاده از متد removeClass ، تمام ویژگیهایی که بواسطه کلاس سی اس اس blue به محتوای تگ های h1 , h2 , p اعمال شده بوده است ، حذف می گردد
/ 0 نظر / 6 بازدید