روش استفاده از how long , hw often , when در جمله

هر سه این کلمات قید زمان هستند 

1- how long  یعنی تا کی - تا چه وقت - چقدر 

2- how often یعنی چند وقت به چند وقت  - چند وقت یکبار  

3- when یعنی  کی ؟ چه زمانی ؟


حالا اگر بخواهید از اینها در یک جمله استفاده کنید باید  به ترتیب شماره ای که  مشخص شده ، کلمات را در جمله  بیاورید i worked (1) ten hours (2) a day


the magazine appeared  (2) weekly (3) from 2004 to 2014 

i was abroad (1) for two months (3) last year

she gardens (1) for several hours (2) every week (3) now

/ 0 نظر / 50 بازدید