کاربرد with

زمانیکه بخواهیم بگوییم  با چه  وسیله ای  یا با کدام عضو بدن ،  کاری انجام می شود از with استفاده می کنیم 


درخت قطع شد ( با چه وسیله ای ؟) با تبر 
The tree was cut with an axe. 


پسر کتک زده شد ( با چه  وسیله ای ؟ ) با چماق 
The boy was HIT WITH A STICK.


او در را هل داد ( با چه وسیله ای ) با پایش 
He pushed the door with his foot. 


( فقط دقت کنید اگر منظورتان از پا ، وسیله ای است که با ان حمل و نقل شده اید یعنی از جایی به جای دیگر رفته اید در این صورت بعنوان وسیله نقلیه محسوب شده و باید قبل از ان by بگوئید .by foot)

--------------------------------------------------------------------------------

زمانیکه بخواهیم  از همراهی صحبت کنیم 

will you come with me ?
ایا تو با من خواهی امد ؟

-------------------------------------------------------------------------------

زمانیکه بخواهیم  از داشتن چیزی  به همراه خود ، صحبت کنیم 

i don't have any with me 
من   همراه خودم چیزی ندارم

/ 0 نظر / 72 بازدید