کاربرد xpath axis - مثال اول

فایل students.xml بصورت زیر موجود است

 

 


<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="students.xsl"?>


<class>
   <!-- Comment: This is a list of student -->


   <student rollno="393">
      <firstname>Dinkar</firstname>
      <lastname>Kad</lastname>
      <nickname>Dinkar</nickname>
      <marks>85</marks>
   </student>


   <student rollno="493">
      <firstname>Vaneet</firstname>
      <lastname>Gupta</lastname>
      <nickname>Vinni</nickname>
      <marks>95</marks>
   </student>


   <student rollno="593">
      <firstname>Jasvir</firstname>
      <lastname>Singh</lastname>
      <nickname>Jazz</nickname>
      <marks>90</marks>
   </student>

 

</class>

 

حالا  دوباره فایل جدید در notepad درست کنید و انرا بصورت students.xsl نام گذاری کنید

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<xsl:stylesheet version="1.0"
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">  

 

<xsl:template match="/" >


<html>
<body>  
  <xsl:value-of select="/class/student/preceding-sibling::comment()"/>
  <br/>


  <xsl:text>First Student: </xsl:text>


  <xsl:value-of select="/class/student/child::firstname" />  

 
</body>


</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

 

برای اجرا باید فقط روی نام فایل student.xml دابل کلیک نمائید

 

خروجی :

/ 0 نظر / 59 بازدید