درس نوزدهم - افزودن چندین عنصر جدید به کمک متدهای after و before

دو متد after , before می توانند به تعداد نا مشخصی پارامتر برای ایجاد عناصر جدید دریافت نمایند

روش استفاده :

$("مشخص کردن تگ مورد نظر با سلکتوها").after(موردی که می خواهیم اضافه شود)

این عناصر جدید را می توان با استفاده از دستورات جی کوئری یا html  یا جاوا اسکریپت مانند مثال زیر ایجاد نمود

function afterText()
{
var txt1="<b>I </b>";                    // Create element with HTML 
var txt2=$("<i></i>").text("love ");     // Create with jQuery
var txt3=document.createElement("big");  // Create with DOM
txt3.innerHTML="jQuery!";
$("img").after(txt1,txt2,txt3);          // Insert new elements after img
}

 خط اول :

تابعی به نام after text تعریف شده است

خط 3:

با استفاده از دستورات html ، تگ b با محتوای درون آن بصورت رشته ای درون متغیر txt1 قرار گرفته است

خط 4:

با استفاده از متد text جی کوئری ، تگی از نوع i تعریف شده و متن دورن پرانتز text برای این تگ در نظر گرفته شده است ، کل این دستور بصورت رشته ای درون متغیر txt2 قرار گرفته است

خط 5:

با استفاد از اشیای dom ، و به کمک متد createElement آن ، تگی از نوع big تعریف شده و این دستور درون متغیر رشته ای txt3 قرار گرفته است

خط 6 :

توسط ویژگی innerHtml ، عبارت جلوی تساوی دورن تگ big که قبلا دستور تعریف آن در txt3 قرار گرفته ، قرار می گیرد

خط 7:

توسط متد after محتوای سه متغیر txt1,txt2,txt3 بعد از تصویری که توسط تگ img در صفحه وب قرار گرفته شده ، اضافه می شوند

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید