کاربرد by

در جملات مجهول ، نام کسی یا چیزی  که ان کار را  انجام  داده است ،  بعد از by ذ کر می شود 


تصمیم  پذیرفته شد ( توسط چه کسی ؟ ) توسط کمیته 
The decision has been approved by the committee.

پسر تکه تکه شد ( توسط چه کسی ) توسط سگ 
The boy was BITTEN BY THE DOG.


The boat was swamped by the water
قایق غرق شد ( توسط چه کسی ) توسط آب 

او محافظت شد ( توسط چه کسی یا چه چیزی ؟) توسط زره 
He was protected by his body armour. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
وقتی بخواهیم بگوئیم چیزی نزدیک یا کنار چیز دیگری است

The mailbox is by the bus stop.

----------------------------------------------------------------------------------------
برای بیان چه مدت قبل از زمان داده شده یا قبل از انتهای زمان داده شده 

Be back by ten o'clock! 
قبل از ساعت 10 برگرد 


We will send it by the first week of July. 
ما در اولین هفته قبل از جولای این را خواهیم فرستاد 


------------------------------------------------------------------------------------------
وقتی بخواهیم بگوئیم با چه وسیله ای سفر کرده ایم یا  با چه چیزی حمل و نقل انجام شده است 

We can travel by bike, by motorcycle, by car, by van, by lorry, by truck, by train, by plane, by bus, by ship, by tram, or by boat.

------------------------------------------------------------------------------------------
قبل از اسم مکانهایی که حمل و نقل در انها انجام می شود (هوا - جاده - دریا ) 
by sea, by land, by air

-------------------------------------------------------------------------------------------
قبل از اسم سطوحی که حمل و نقل روی انها انجام می شود 
by rail, by road, by water

-----------------------------------------------------------------------------------------
برای بیان اینکه با پا جا به جا شده اید می تواند بگویید by foot 

/ 0 نظر / 99 بازدید