جوملا

زبانهای html/css css css3  زبانهای javascript  JQUERY AJAX JSON GOOGLE MAPS   زبانهای serverside  php  sql ASP ADO VBSCRIPT  ASP.NET ( ورود به سایت تخصصی ) APPML    زبانهای xml XML XML DOM  XPATH XSLT  XQUERY                                                                                                                                                                                                      

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید