مرحله ششم : ایجاد رابطه بین فایلhtml و xml

فایل 01.html را باز کنید

  قبل از body بسته دستورات زیر را اضافه نمائید :  

 

<script src="appml.js"></script>
<script>
customers=new AppML("appml.aspx","02.xml");
customers.run("Place01" , “t1”);
</script>

   

Appml.js ، حاوی توابع و دستورات لازم برای اعمال دستورات sql و نمایش داده ها در جدول ما می باشد

Place01 هم که ای دی  تگdiv ای بود که جدول html در ان قرار دارد

T1هم  ای دی  جدول html بود

    برنامه کامل  فایل 01.html:

 

 

<!DOCTYPEhtml>

 

<html  lang="en">

<head>

<meta  charset="utf-8"/>

<title></title>

 

<link  rel="stylesheet"  href="appml.css">

 

</head>

<body>

<h1>student information</h1>

<div  id="place01">

<table  class="appmltable"   id="t1">

<tr>

<th>id</th>

<th>name</th>

<th>family</th>

<th>avg</th>

 

</tr>

<tr>

<td>#id#</td>

<td>#name#</td>

<td>#family#</td>

<td>#avg#</td>

 

</tr>

</table>

</div>

 

<scriptsrc="appml.js"></script>

<script>

customers=newAppML("appml.aspx","02.xml");

customers.run("place01","t1");

</script>

</body>

</html>

 

    برنامه کامل فایل 02.xml :
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <appml> <datasource> <database> <connection>student</connection> <sql> select   id,name,family,avg   from info </sql> </database> </datasource> </appml>

 

  ما اجرا را از فایل 01.html شروع می کنیم 

همانطور که در اجرا مشاهده می کنید ، فقط داده های رکورد اول دیده می شود

برای مشاهده تمام رکوردها باید در ون تگ tr سطر دوم عبارت زیر افزوده شود

 

 

id="appml_row"  این گزینه برای برنامه معنای خاصی دارد چون قبلا در فایل appml.js مشخص شده است که سطری که دارای این ای دی است باید برای هر رکورد جدول بانک اطلاعاتی تکرار شود   برنامه فایل 01.html  

 


<!DOCTYPEhtml>

 

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8"/>

<title></title>

 

<link rel="stylesheet" href="appml.css">

 

</head>

<body>

<h1>student information</h1>

<divid="place01">

<table  class="appmltable"id="t1">

<tr>

<th>id</th>

<th>name</th>

<th>family</th>

<th>avg</th>

 

</tr>

<tr  id="appml_row">

<td>#id#</td>

<td>#name#</td>

<td>#family#</td>

<td>#avg#</td>

 

</tr>

</table>

</div>

 

<script  src="appml.js"></script>

<script>

customers=newAppML("appml.aspx","02.xml");

customers.run("place01","t1");

</script>

</body>

</html>

 

                                                                                                                                                                 

/ 0 نظر / 28 بازدید