درس هجدهم - افزودن عنصر جدید به کمک متدهای after و before

متد after محتوایی را بعد از محتوای  تگ مورد نظر می افزاید

متد before محتوایی را قبل از محتوای تگ مورد نظر می افزاید

روش استفاده :

$("مشخص کردن تگ مورد نظر با سلکتورها").after(موردی که می خواهیم اضافه شود)

$("مشخص کردن تگ مورد نظر با سلکتورها").before(موردی که می خواهیم اضافه شود)

$("img").after("Some text after");

$("img").before("Some text before");

توضیح :

در مثال اول ، عبارت دورن پرانتز append بعد از تصویر موجود در تمامی تگ های img اضافه می شود

در مثال دوم ، عبارت درون پرانتز before قبل از تصویر تمامی تگ های img اضافه می شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید