نمایش کادر پیام

هرجا خواستید دستور نمایش کادر پیام را بنویسید ، از دستور زیر استفاده کنید :

 

نمایش فقط یک پیام در کادر پیام

 

  MessageBox.Show("message");

 

به جای message ، پیام دلخواه را بنویسید . توجه کنید در قسمت پیام حتما باید نوع رشته ای  بنویسید .

 

نمایش  پیام و عنوان  کادر پیام

 

  MessageBox.Show("message" , "title" );

 

به جای title، عنوان کادر پیام را  بنویسید . توجه کنید در قسمت عنوان ، حتما باید نوع رشته ای  بنویسید .

 

تعیین نوع دکمه های  کادر پیام

 

  MessageBox.Show("message" , "title" , button-type );


به جای button-type ، دستور زیر را بنویسید .

 

MessageBoxButtons

 

بعد نقطه بگذاریدو نوع دکمه های مورد نظر را انتخاب کنید

 

MessageBoxButtons.YesNo

 

نمایش آیکن در   کادر پیام

 

  MessageBox.Show("message" , "title" , button-type , icon );

 

به جای icon در دستور بالا ، عبارت زیر را بنویسید :

 

MessageBoxIcon

 

بعد از ان نقطه گذاشته و ایکن مورد نظر را از لیست باز شده انتخاب کنید

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید