درس شانزدهم - افزودن تگ جدید به همراه محتوای آن به کمک متد prepend

با این متد می توان محتوا یا تگ جدید را به ابتدای تگ مورد نظر اضافه نمود

prepend()

$("مشخص کردن تگ مورد نظر با سلکتورها").prepend(موردی که می خواهیم اضافه شود) 

روش استفاده از متد:

 

 

$("p").prepend("Some prepended text.");
 یبیسبسیبسیب
 
در این مثال عبارت درون پرانتز متد به ابتدای محتوای تمام تگ های p  افزوده خواهد شد
 
 یبیسبسیبسیب
کاربرد مثال بالا را در برنامه کامل مشاهده نمائید :

1

<!DOCTYPE html>

2

<html>

3

<head>

4

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">

5

</script>

6

<script>

7

$(document).ready(function(){

8

  $("#btn1").click(function(){

9

    $("p").prepend("<b>Prepended text</b>. ");

10

});

11

  $("#btn2").click(function(){

12

    $("ol").prepend("<li>Prepended item</li>");

13

});

14

 });

15

</script>

16

</head>

17

<body>

18

 

19

<p>This is a paragraph.</p>

20

<p>This is another paragraph.</p>

21

<ol>

22

<li>List item 1</li>

23

<li>List item 2</li>

24

<li>List item 3</li>

25

</ol>

26

 

27

<button id="btn1">Prepend text</button>

28

<button id="btn2">Prepend list item</button>

29

</body>

30

</html>

 

توضیحات :

 

توضیحات این قسمت مشابه توضیحات در درس پانزدهم است با این تفاوت که محتوا و تگهایی که اضافه می شوند به ابتدا ی محتوای تگ مورد نظر اضافه می شوند

 

 

 

 

 

مشاهده اجرای برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید