تمرین 4

تغییر رنگ زمینه تمام پنجره خروجی کنسول

 

 

ابتدا با دستور زیر ، رنگ مورد نظر را انتخاب کنید

دقت کنید بعد از نوشتن نقطه بعد از ConsoleColor  لیستی از اسم رنگ ها نمایا ن می شود

 

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkRed;

 

 

سپس با دستور زیر تمام پنجره را پاک کنید . پنجره با رنگ BackgroundColor  پاک می شود

 

 

 

   Console.Clear();

 

برنامه :

 

 static void Main(string[] args)
        {
           

        
            Console.BackgroundColor=ConsoleColor.Yellow;

            Console.Clear();
          
            Console.ReadKey();
                   }

/ 0 نظر / 39 بازدید