دستور fopen
 دستور fopen برای باز کردن فایل ها در php بکار می رود
 اولین پارامتر در این دستور ، نام فایلی است که می خواهید ان را باز نمائید
 و دومین پارامتر مشخص می کند که فایل برای چه منظوری باز می شود
 مثال
 <html>
<body>

<?php
$file=fopen("welcome.txt","r");
?>

</body>
</html>
توجه کنید که در زمان باز کردن فایل باید از یک متغیر استفاده شود که از این به بعد به ان فایل اشاره می کند در این مثال متغیر file$ می باشد ما برای بستن فایل یا نوشتن داده ها در فایل از این متغیر استفاده می کنیم
 جدول زیر مقادیری که می توان برای پارامتر دوم دستور fopen استفاده کرد ، بیان می کند
 
حالتهاتوضیحات
r فایل را فقط برای خواندن داده های دورن ان باز می کند . شروع از اول فایل است
r+ فایل را برای خواندن و نوشتن داده ها باز می کند ، شروع از اول فایل است
w فایل را فقط برای نوشتن داده در ان باز می کند . اگر قبلا فایل موجود بوده انرا پاک می کند و دوباره می سازد و تمام داده های قبلی ان نیز پاک می شوند و اگر قبلا فایل موجود نبوده انرا ایجاد می کند
w+ فایل را برای خواندن و نوشتن باز می کند .اگر قبلا فایل موجود بوده انرا پاک می کند و دوباره می سازد و تمام داده های قبلی ان نیز پاک می شوند و اگر قبلا فایل موجود نبوده انرا ایجاد می کند
a فایل را برای اضافه نمودن داده های جدید به انتهای ان باز می کند . اگر قبلا این فایل موجود نبوده انرا بوجود می اورد در ضمن محتوای قبلی فایل را از بین نمی برد
a+ فایل را برای اضافه نمودن داده های جدید به انتهای و خواندن از ان  ان باز می کند . اگر قبلا این فایل موجود نبوده انرا بوجود می اورد در ضمن محتوای قبلی فایل را از بین نمی برد
x فایل را فقط برای نوشتن داده ها در ان باز می کند . فایل جدیدی ایجاد می کند و اگر قبلا این فایل ایجاد شده است false و خطا  می دهد
x+ فایل را برای نوشتن و خواندن  داده ها  باز می کند . فایل جدیدی ایجاد می کند و اگر قبلا این فایل ایجاد شده است false و خطا  می دهد
 اگر دستور fopen نتواند فایل مورد نظر را باز کند ، مقدار صفر( false ) را بر می گرداند
 مثال
 دستورات زیر در صورتیکه دستور foprn موفق به باز کردن فایل نشود ، پیامی را نمایش می دهد
 <html>
<body>

<?php
$file=fopen("welcome.txt","r") or exit("Unable to open file!");
?>

</body>
</html>
بستن فایل
 دستور fclose برای بستن فایلی که با دستور fopen باز کرده بودیم ،  بکار می رود
 مثال
 <?php
$file = fopen("test.txt","r");

//some code to be executed

fclose($file);
?>
 درون پرانتز دستور fclose نام متغیر فایل را بنویسید . این متغیر همان است که در زمان باز کرد ن فایل به ان وابسته شد
بررسی کردن به انتهای فایل رسیدن
 دستور feof مشخص می کند که ایا به انتهای فایل رسیده ایم یا نه
 این دستور زمانی مفید است که ما در حال خواندن داده های درون فایل با استفاده از دستورات حلقه هستیم
تذکر : اگر فایل را با حالتهای w , a , x باز کرده اید نمی توانید داده های درون ان را بخوانید
مثال
دستوری بنویسیم که اگر به انتهای فایل رسیده ایم پیامی را نمایش دهد
if (feof($file)) echo "End of file";
 دقت کنید درون پرانتز دستور feof از متغیر فایل که در زمان باز کردن فایل تعریف شده استفاده می کنیم
خواندن داده های درون فایل بصورت خط به خط
وقتی فایل را باز می کنید ، اشاره گر فایل در اول خط اول ان است
 دستور fgets برای خواندن فقط یک خط ار فایل بکار می رود
 نکته : بعد از اجرای این دستور ، اشاره گر فایل به اول خط بعدی ان می رود
مثال
دستورات زیر داده های فایل را تا زمانیکه به انتهای فایل نرسیده ایم ،  خط به خط می خوانند
<?php
$file = fopen("welcome.txt", "r") or exit("Unable to open file!");
//Output a line of the file until the end is reached
while(!feof($file))
  {
  echo fgets($file). "<br>";
  }
fclose($file);
?>
خواندن داده های درون فایل بصورت کاراکتر به کاراکتر
 دستور fgetc برای خواندن فقط یک کاراکتر از فایل بکار می رود
زمانیه فایل را باز می کنید اشاره گر فایل روی خط اول و کاراکتر اول ان است
وقتی یک کاراکتر را می خوانید ، اشاره گر فایل حرکت کرده و روی کاراکتر بعدی قرار می گیرد
مثال
دستورات زیر تا زمانیکه به انتهای فایل نرسیده ایم ، داده های درون فایل را کاراکتر به کاراکتر می خواند
<?php
$file=fopen("welcome.txt","r") or exit("Unable to open file!");
while (!feof($file))
  {
  echo fgetc($file);
  }
fclose($file);
?>
 درون پرانتز دستور fgetc ، نام متغیر فایل را که در زمان باز کردن فایل تعریف شده است می نویسیم