گاهی می خواهید دستوراتی را یک بار بنویسید و یا متغیرهایی را یک بار با مقادیرشان تعریف نمائید و بارها و بارها در فایلهای مختلف از انها استفاده نمائید
شما می توانید موارد تکراری مثل متغیرها و مقادیرشان را ، دستورات خاص که مثلا منو می سازند و چیزهای دیگر مثل دستورات خطایابی و الی اخر را در فایلهای php ذخیره نموده و این فایلها را در فایلهای دیگر فراخوانی کنید
برای متصل شدن به فایل php دیگر و استفاده از محتوای ان در برنامه باید از دستور include یا require  استفاده نمود
روش استفاده از این دودستور :
include 'نام فایل';

or

require 'ام فایل';
 مثال1
 فرض کنید قبلا فایل php طراحی کرده اید که دستورات ان در صفحه وب هدری را به نمایش در می اورند حال در صفحه وب دیگری می خواهید دستورات فایل هدر نیز اجرا شود و همان تیتر را در این صفحه نیز نشان دهد برای متصل شدن به فایل هدر باید دستورات زیر را در فایل وب جدیدتان اضافه نمائید
 <html>
<body>

<?php include 'header.php'; ?>
<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>

</body>
</html>
 هرجا فایل php دیگر را فراخوانی کنید ، دستورات ان در همان محل در صفحه وب فعلی اجرامی شوند
 مثال 2

 فرض کنید قبلا در فایل php دستوراتی نوشته ایم که منویی را ایجادمی کند . و سپس این فایل را با نام menu.php ذخیره کرده ایم

 حال می خواهیم این من در تمام صفحات وب ما قرار گیرد
 باید هر جا لازم داریم ، فایل menu.php را فراخوانی کنیم تا  دستورات ان در صفحه وب جاری نیز انجام شود
 فرض کنید دستورات فایل یا برنامه ای که با نام menu.php ذخیره شده  بصورت زیر باشد:
 echo '<a href="/default.php">Home</a>
<a href="/tutorials.php">Tutorials</a>
<a href="/references.php">References</a>
<a href="/examples.php">Examples</a>
<a href="/about.php">About Us</a>
<a href="/contact.php">Contact Us</a>';
 همانطور که مشاهده می کنید ، منویی بسیار ساده است که با کلیک روی هر جمله به صفحه مورد نطر ان پیوند برقرار می شود
 حال می خواهیم تمام صفحات وب سایت ما دارای این منو باشد به روش زیر می توان این منو را که در فایل menu.php ذخیره شده در تمام صفحات دیگر سایت تکرار نمود :
 <html>
<body>

<div class="leftmenu">
<?php include 'menu.php'; ?>
</div>

<h1>Welcome to my home page.</h1>
<p>Some text.</p>

</body>
</html>
 در تمام صفحات دیگر سایت که می خواهیم دستورات menu.php باشد ، دستور include 'menu.php' را تکرار می کنیم
 مثال 3
 فرض کنید در فایلی به نام vars.php ، تعدادی متغیر به همراه مقادیر انها را ذخیره کرده ایم یعنی بصورت زیر :
 <?php
$color='red';
$car='BMW';
?>
 حال ، تمام متغیرهای درون این فایل می توانند در برنامه ای که این فایل را فراخوانی می کند نیز استفاده شوند
 <html>
<body>

<h1>Welcome to my home page.</h1>
<?php include 'vars.php';
echo "I have a $color $car"; // I have a red BMW
?>

</body>
</html>