مقدار هر خانه ارایه می تواند ارایه دیگری باشد
روش تعریف ارایه دو بعدی

 مثال

در مثال زیر روش تعریف ارایه دو بعدی یعنی اینکه هر سطر ان خود ارایه یک بعدی دیگر است و نیز روش دسترسی به هر عنصر سطر اول این ارایه دو بعدی را مشاهده می نمائید

 <?php
// A two-dimensional array:
$cars = array
  (
  array("Volvo",100,96),
  array("BMW",60,59),
  array("Toyota",110,100)
  );
?>
echo $cars[0][0].": Ordered: ".$cars[0][1].". Sold: ".$cars[0][2]."<br>";
طبق قانون ارایه ها ، شماره گذاری اندیس عددی از صفر شروع می شود هم برای سطر ها و هم برای ستونها
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
روش تعریف ارایه های چندین بعدی
 ارایه می تواند از یک بعد تا چندین بعد داشته باشد
 یعنی هر خانه ارایه خود ارایه ای باشد و هر خانه زیر ارایه خود ارایه ای دیگر باشد و همین طور تا  اخر یعنی پرانتزهای تعریف ارایه ها  تو در تو می شوند
 مثال
 در مثال زیر ما ارایه چند بعدی انجمنی یعنی اندیس رشته ای ، تعریف می کنیم
 $families = array
  (
  "Griffin"=>array
  (
  "Peter",
  "Lois",
  "Megan"
  ),
  "Quagmire"=>array
  (
  "Glenn"
  ),
  "Brown"=>array
  (
  "Cleveland",
  "Loretta",
  "Junior"
  )
  );
 در زیر روش مشخص شدن اندیس هر سطر این ارایه را می بینیم :
 Array
(
[Griffin] => Array
  (
  [0] => Peter
  [1] => Lois
  [2] => Megan
  )
[Quagmire] => Array
  (
  [0] => Glenn
  )
[Brown] => Array
  (
  [0] => Cleveland
  [1] => Loretta
  [2] => Junior
  )
)
 اندیس سطر اول عبارت رشته ای Griffin بوده و اندیس ستونهای ان 0 و یک و دو اند

 

 families [Griffin][0]=PETER

 families [Griffin][1]=LOIS

 families [Griffin][2]=MEGAN

و همین طور تا اخر

 همین طور که مشاهده کردید لزومی ندارد تعداد ستونها در تمام ردیفهای ارایه با هم برابر باشند
 حال بطور مثال می خواهیم یکی از مقادیر ارایه مثال بالا را در خروجی نمایش دهیم
 echo "Is " . $families['Griffin'][2] .
" a part of the Griffin family?";
 خروجی دستور بالا عبارت زیر خواهد بود
 
Is Megan a part of the Griffin family?