از این متدها برای اعمال جلوه محو و اشکار شدن تدریجی موضوعات استفاده می شود

در JQUERY متدهای FADE شامل موارد زیر است :

  • fadeIn()
  • fadeOut()
  • fadeToggle()
  • fadeTo()

متد fadeIn()

 برای اشکار کردن تدریجی عنصر مخفی بکار می رود

روش استفاده از دستور :

$(selector).fadeIn(speed,callback);

درباره پارامتر سرعت قبلا بحث شد اما تابعی که در پارامتر فراخوانی نام ان قرار می گیرد زمانیکه عمل fadeIn شدن بصورت کامل تمام شد اجرا می شود

مثال :

$("button").click(function(){
  $("#div1").fadeIn();
  $("#div2").fadeIn("slow");
  $("#div3").fadeIn(3000);
});

با کلیک روی هر button عمل fadein شدن بر روی تگ هایی که ای دی انها div1,div2,dive3 است با سرعت های متفاوت انجام می شود

مشاهده و اجرای برنامه کامل


متد fadeOut()

عنصر مرئی و قابل دیده شدن به تدریج محو می شود

فرمول دستور :

$(selector).fadeOut(speed,callback);

مثال :

$("button").click(function(){
  $("#div1").fadeOut();
  $("#div2").fadeOut("slow");
  $("#div3").fadeOut(3000);
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 


متد fadeToggle()

اگر عنصری محو شده انرا اشکار می کند و اگر عنصری اشکار است انرا محو می کند

$(selector).fadeToggle(speed,callback);

مثال :

$("button").click(function(){
  $("#div1").fadeToggle();
  $("#div2").fadeToggle("slow");
  $("#div3").fadeToggle(3000);
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 


متد fadeTo()

عمل fade شدن را تا میزان شفافیت یا opacity مورد نظر که از صفر تا یک است انجام می دهد

فرمول :

$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback);

پارامتر speed سرعت عمل fade شدن است که می تواند مقادیر "slow" , "fast"  و یا هر عدد دیگری بر حسب میلی ثانیه باشد

پارامتر opacity

عددی ازصفر تا یک که میزان شفافیت fade را مشخص می کند .

پارامتر callback

نام تابعی را  در این پارامتر می نویسیم که می خواهیم دستورات آن بلافاصله بعد از عمل fade شدن انجام شود

مثال زیر روش استفاده از متد fade را با مقادیر متفاوت نشان می دهد

$("button").click(function(){
  $("#div1").fadeTo("slow",0.15);
  $("#div2").fadeTo("slow",0.4);
  $("#div3").fadeTo("slow",0.7);
});

توضیح این مثالها مشابه مثالهای قبلی است فقط دقت داشته باشید ترتیب پارامترها را در دستور

Slow برای speed یا سرعت

عدد اعشاری بعدی برای میزان opacity

 

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل