$_POST
 زمانی که فرمی را باMETHOD یا روش POST ارسال می کنید ، در فایل PHP باید داده ای فرم را با متغیر POST دریافت نمائید
 زمانی که داده های فرم را با متد POST ارسال می کنید ،  داده هایی که کاربر در فرم وارد کرده در نوار ادرس دیده نمی شود  و همچنین با روش POST محدودیتی در ارسال داده های فرم ندارید
برای ارسال اسم رمز و داده های حساس و مهم از این متد در فرم ها استفاده کنید
 مثال
  <f<form action="welcome.php" method="post">
Name: <input type="text" name="fname">
Age: <input type="text" name="age">
<input type="submit">
</form>
 زمانی که کاربر روی دکمه SUBMIT کلیک می کند ، آنچه در نوار ادرس در مرورگر سرور دیده می شود مشابه زیر است
 http://www.w3schools.com/welcome.php
 که فقط  ادرس کامل صفحه PHP گیرنده داده های فرم در نوار ادرس مشاهده خواهد شد

 در فایل PHP ، متغیر POST_$ در اصل نام یک ارایه است ، که اندیس این ارایه مثل ارایه های انجمنی است یعنی نام هر فیلد فرم می شود اندیس رشته ای این ارایه

 

 حال در دستورات زیر می خواهیم به مقدار موجود در هر فیلد فرم دسترسی داشته باشیم
 Welcome <?php echo $_POST["fname"]; ?>.<br>
You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old!
متغیر REQUEST_$
 این متغیر از قبل تعریف شده دارای همان داده ای ارایه های GET_$ , POST_$ , COOKIE_$ می باشد یعنی به جای هر کدام از متغیرهای نام برده شده در خط قبل ف می توانید از متغیر REQUEST_$ استفاده نمائید

مثال

همان مثال قبل را با این متغیر می نویسیم

Welcome <?php echo $_REQUEST["fname"]; ?>!<br>
You are <?php echo $_REQUEST["age"]; ?> years old.