از این حلقه زمانی استفاده کنید که می دانید می خواهید دستورات خاصی چند بار تکرار شوند
روش نوشتن دستور FOR
for (میزان افزایش یا کاهش شمارنده; شرط ادامه حلقه;مقدار اول شمارنده )
  {
دستوراتی که می خواهیم تکرار شوند
  }
 مثال
 <html>
<body>

<?php
for ($i=1; $i<=5; $i++)
  {
  echo "The number is " . $i . "<br>";
  }
?>

</body>
</html>
 نام متغیر حلقه I است
 ابتدا مقدار یک در ان متغیر قرار می گیرد و یک بار دستورات حلقه با این مقدار اولیه ، انجام می شود
 بعد که دوباره به ابتدای حلقه بازگشتیم، یک واحد به مقدار شمارنده افزوده می شود

 مقدار جدید شمارنده با شرط ادامه حلقه که عبارت زیر است مقایسه می شود :

$i<=5

 در صورتیکه شرط درستبود بار دیگر دستورات درون حلقه FOR تکرار می شود
 خروجی دستورات زیر بصورت زیر است :
 The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
حلقه FOREACH
می توان از این دستور برای ارایه های اندیس عددی  دار  و اندیس کلمه ای دار استفاده کرد
 از این دستور برای دسترسی به مقادیر خانه های ارایه انجمنی استفاده می شود
 ارایه انجمنی ارایه ای است که اندیس های ان عددی نیستند بلکه کلمات هستند
 روش نوشتن دستور :
 foreach ($نام ارایه  as $value)
  {
دستوراتی که باید اجرا شوند
  }
 در هر دور تکرار حلقه ، مقدار خانه بعدی ارایه در متغیر VALUE قرار می گیرد
 و هر بار که حلقه تکرار می شود ، یک خانه در ارایه جلو می رویم
 مثال
 <html>
<body>

<?php
$x=array("one","two","three");
foreach ($x as $value)
  {
  echo $value . "<br>";
  }
?>

</body>
</html>
 خروجی دستورت بالا بصورت زیر است
one
two
three
مثال
<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");

foreach($age as $x=>$x_value)
  {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
  }
?>