حلقه ها دستوراتی را برای تعداد مشخص بار تکرار می کنند یا اینکه ان دستورات را تا زمانیکه شرط حلقه درست باشد تکرار می کند
حلقه WHILE
 تا زمانیکه شرط لقه صحیح باشد، دستورات درون حلقه را تکرار می کند
 روش نوشتن دستور WHILE :
 while (شرط یا شرایط)
  {
دستوراتی که می خواهیم تکرار شوند
  }

 مثال

در مثال زیر ابتدا مقدار متغیر $I برابر یک می شود

 <html>
<body>

<?php
$i=1;
while($i<=5)
  {
  echo "The number is " . $i . "<br>";
  $i++;
  }
?>

</body>
</html>
 خروجی دستورات بالا بصورت  زیر است :
 The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
 
حلقه DO....WHILE
 به علت اینکه شرط این حلقه در انتهای ان است پس حتما یک بار دستورات درون حلقه انجام می شود  سپس اگر شرط انتهای حلقه درست بود بار دیگر دستورات درون  حلقه تکرار می شوند و همین طور تا آخر
 روش نوشتن دستور :
 do
  {
دستورای که باید تکرار شوند
 
}
while (شرط یا شرایط);
 مثال
 <html>
<body>

<?php
$i=1;
do
  {
  $i++;
  echo "The number is " . $i . "<br>";
  }
while ($i<=5);
?>

</body>
</html>
 خروجی دستورات بالا بصورت  زیر خواهد بود
 The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
The number is 6