می توان داده های خانه های ارایه هارا به صورت الفبایی و عددی و صعودی یا نزولی مرتب نمود
 
تابع مرتب سازی SORT
 داده های ارایه را بصورت صعودی یا ASC مرتب می کند
 مثال زیر داده های ارایه $CARS را بصورت صعودی مرتب می کند
 <?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
sort($cars);
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 در مثال زیر محتوای ارایه را که اعداد هستند بصورت صعودی مرتب می کند
 <?php
$numbers=array(4,6,2,22,11);
sort($numbers);
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
تابع مرتب سازی RSORT
 داده های درون ارایه را بصورت نزولی مرتب می کند
مثال زیر روش مرتب سازی  محتوای  ارایه $CARS را که اسم اتومبیلهاست به صورت نزولی یا DESC نمایش می دهد
 <?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
rsort($cars);
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 مثال زیر محتوای ارایه را که اعداد هستند بصورت نزولی مرتب می کند
 
<?php
$numbers=array(4,6,2,22,11);
rsort($numbers);
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
تابع مرتب سازی ارایه های انجمنی  ASORT
 ارایه انجمنی ارایه ای است که به جای اندیس عددی ، اندیس انها یک کلمه است

مثال

دستورات زیر ارایه انجمنی را تنها بر اساس محتوای خانه ها بصورت صعودی مرتب می کند

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
asort($age);
?>

مشاهده و اجرای برنامه کامل

تابع مرتب سازی ارایه های انجمنی  KSORT
 ارایه های انجمنی را بر اساس مرتب کردن اندیس انها که کلمه های رشته ای هستند ، به صورت صعودی مرتب می کند نه بر اساس محتوای خانه های ارایه

مثال

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
ksort($age);
?>

مشاهده و اجرای برنامه کامل

تابع مرتب سازی ارایه های انجمنی  ARSORT
 محتوای خانه های ارایه انجمنی را بصورت نزولی مرتب می کند
مثال
<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
arsort($age);
?>
مشاهده و اجرای برنامه کامل
تابع مرتب سازی ارایه های انجمنی  KRSORT
  محتوای خانه های ارایه انجمنی را بر اساس مرتب کردن اندیس کلمه ای خانه های ارایه ،  بصورت نزولی مرتب می کند
مثال
<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
krsort($age);
?>
مشاهده و اجرای برنامه کامل