آرایه چندین داده را در یک متغیر ذخیره می کند
مثال
 <?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
آرایه چیست ؟
 آرایه ، نوع خاصی متغیر است که می تواند هم زمان چندین داده را در خود نگه دارد
 اگر شما لیستی از داده ها داشته باشید ، ( بعنوان مثال لیستی از نام اتومبیل ها ) انگاه ذخیره کردن نام تمام اتومبیل ها در چندین متغیر بصورت زیر خواهد بود :
$cars1="Volvo";
$cars2="BMW";
$cars3="Toyota";
 حال اگر به جای سه نام اتومبیل ، سیصد نام داشتیم انگاه ایا می خواستید سیصد متغیر تعریف نمائید ؟
 مسلما خیر ، راه چاره استفاده از ارایه است
 آرایه می تواند چندین و چندین مقدار را تنها تحت نام یک نام ذخیره نماید
در این ارایه ،  شما می توانید به هر مقدار با استفاده از اندیس یا شماره ان داده در ارایه ف دسترسی داشته باشید
روش تعریف آرایه در PHP
 در PHP ، تابع array برای تعریف ارایه بکار می رود
 در php چندین نوع آرایه وجود دارد :
array();
  •  آرایه اندیس دار

هر مقدار در این ارایه دارای یک شماره است .

  •  ارایه انجمنی

ارایه با کلید رشته ای یعنی به جای اندیس عددی ، اندیس ها اسم های منحصر به فرد هستد

  •  ارایه چند بعدی

ارایه ای که در خود چندین ارایه دیگر دارد

روش تعریف آرایه اندیس دار
 دو روش برای تعریف آرایه اندیس دار وجود دارد:
اندیس می تواند بصورت خودکار به داده ها تخصیص داده شود ( بصورت پیش فرض اندیس از صفر شروع می شود ) در این حالت شما داده ها را مثل لیست دنبال هم درون پرانتز جلوی array بنویسید خود php از چپ به راست داده ها را از صفر شماره گذاری می کند

مثال

 
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");

روش دوم :

یا اینکه بصورت زیر جدا جدا مقدار هر خانه ارایه را مشخص نمائید در این حالت دیگر نیازی به دستور array نداریم

مثال

 $cars[0]="Volvo";
$cars[1]="BMW";
$cars[2]="Toyota";

 مثال

در مثال زیر ارایه ای به نام $cars می سازد سپس مقدار هر خانه را در خروجی نمایش می دهد

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>

مشاهده و اجرای برنامه کامل

شمارش تعداد داده های درون آرایه - تابع count
 مثال
 <?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo count($cars);
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
مشاهده داده های درون آرایه با استفاده از حلقه
 مثال
 <?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
$arrlength=count($cars);

for($x=0;$x<$arrlength;$x++)
  {
  echo $cars[$x];
  echo "<br>";
  }
?>
مشاهده و اجرای برنامه کامل
روش تعریف آرایه انجمنی
 در این نوع ارایه ها به جای شماره گذاری داده ها ، از اسامی برای مشخص نمودن هر داده استفاده می شود
دو روش برای تعریف ارایه انجمنی وجود دارد
روش اول
مثال :
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
روش دوم
مثال :
$age['Peter']="35";
$age['Ben']="37";
$age['Joe']="43";
حال شما به جای اندیس عددی ، اندیس اسمی دارید
مثال :
<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>
روش دسترسی به داده های ارایه انجمنی با حلقه foreach
   )  value _ نام متغیر $    <=  نام متغیر $  as  نام ارایه $  ( foreach
                        {  
                           
                         }  

 

 

 نام متغیر اینجا به اندیس اسمی هر داده اشاره دارد

در این جا _VALUE به مقدار ها اشاره دارد

مثال :
 <?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");

foreach($age as $x=>$x_value)
  {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
  }
?>
 
مشاهده و اجرای برنامه کامل