از دستورات شرطی برای اجرای دستورات در زمان وقوع شرایط خاص استفاده می شود
در بیشتر موارد که برنامه می نویسید می خواهید دستوراتی تحت شرایط خاصی اجرا شوند که شما برای رسیدن به این مقصود می توانید از دستورات شرطی استفاده نمائید
در php ما دستورات شرطی زیر را داریم :
  • دستور if

دستورات آن فقط زمانی انجام می شود که شرط آن true باشد

  • دستور if....else

برخی دستورات زمانی که شرط درست باشد اجرا می شوند و برخی دیگر اگر شرط false باشد اجرا می شود

  •  دستور if...else if ....else

یکی از چندین بلاک شرط را برای اجرا شدن انتخاب می کند

  •  دستور switch

مطابق شرط ، یکی از چندین بلاک را برای اجرای دستورات آن انتخاب می کند

دستور if
 اگر فقط می خواهید یک if بنویسید  که در صورتی که شرط ان درست بود دستوراتش اجرا شود به روش زیر عمل نمائید:
 if (شرط یا شرایط )
  {
دستورات

 
}

 مثال

در صورتیکه زمان فعلی کمتر از 20 باشد ، عبارت Have a good day! در خروجی نوشته شود

<?php
$t=date("H");
if ($t<"20")
  {
  echo "Have a good day!";
  }
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
دستور if ... else
 از این دستور زمانی استفاده می شود که بخواهیم در صورت برقرار بودن شرط یا شرط ها بعضی دستورات انجام شده و در صورت false بودن ان شرایط ، دستورات دیگری انجام شود
 شکل دستور :
 if (شرط یا شرایط)
 { 

دستوراتی که در صورت درست بودن شرط یا شرایط درون پرانتز if اجرا می شوند
 
}
 

else
 {

دستوراتی که در صورت نا درست بودن شرط یا شرایط درون پرانتز if اجرا می شوند
}

 مثال

دستورات زیر عبارت Have a good day! را در صورتی نشان می دهد که زمان فعلی سیستم کمتر از 20 باشد و عبارت Have a good night! را زمانی نشان می دهد که شرط جلوب if نادرست باشد

 <?php
$t=date("H");
if ($t<"20")
  {
  echo "Have a good day!";
  }
else
  {
  echo "Have a good night!";
  }
?>
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
دستور if ... else if .... else
برای انتخاب یک بلاک از بین چندین بلاک برای اجرا شدن ، از این دستور استفاده نمائید
روش نوشتن دستورات :
if (شرط یا شرایط)
  {
دستوراتی که در صورت درست بودن شرط یا شرایط درون پرانتز if اجرا می شوند
 
}

else if (شرط یا شرایط)
  {


دستوراتی که در صورت درست بودن شرط یا شرایط درون پرانتز if  و نادرست بودن شرایط if قبلی اجرا می شوند
 
}
else
  {
دستوراتی که در صورت نا درست بودن شرط یا شرایط درون پرانتز تمام  if های قبلی  اجرا می شوند
  }

 مثال

اگر زمان فعلی از 10 کمتر باشد عبارت Have a good morning! ،در غیر این صورت اگر  در صورتیکه زمان کمتر از 20 بود عبارت Have a good day! ، و  در غیر این صورت عبارت Have a good night! نمایش داده شود

<?php
$t=date("H");
if ($t<"10")
  {
  echo "Have a good morning!";
  }

else if ($t<"20")


  {
  echo "Have a good day!";
  }
else
  {
  echo "Have a good night!";
  }
?>

نمایش و اجرای برنامه کامل