عملگر = برای اختصاص دادن مقدار به متغیر بکار می رود
عملگر + برای اضافه کردن دو مقدار به هم بکار می رود
انواع عملگرها در php
عملگرنامتوضیحاتمثالنتیجه
x + y جمع جمع 2 , 2 2 + 2 4
x - y تفریق کم کردن دو مقدار از هم 5 - 2 3
x * y ضرب ضرب دو مقدار در هم 5 * 2 10
x / y تقسیم بدست اوردن خارج قسمت تقسیم دو مقدار 15 / 5 3
x % y باقیمانده باقیمانده تقسیم صحیح 5 % 2
10 % 8
10 % 2
1
2
0
- x منفی منفی عدد - 2  
a . b اتصال رشته دو رشته را به هم وصل می کند "Hi" . "Ha" HiHa
انواع روش های تخصیص مقدار به متغیرها
عملگرکثالتوضیحات
x = y x = y مقدار سمت راست در متغیر سمت چپ قرار می گیرد
x += y x = x + y جمع
x -= y x = x - y تفریق
x *= y x = x * y ضرب
x /= y x = x / y تقسیم
x %= y x = x % y باقیمانده تقسیم صحیح
a .= b a = a . b اتصال رشته ها به هم
 عملگرهای افزایش مقدار / کاهش مقدار
 
عملگرنامتوضیحات
++ x افزایش تک واحدی ابتدا مقدار x یک واحد اضافه می شود سپس مقدار جدید x در نظر گرفته می شود
x ++ افزایش تک واحدی ابتدا مقدار x در نظر گرفته  می شود سپس به ان یک واحد اضافه می شود
-- x کاهش تک واحدی ابتدا مقدار x یک واحد می شود سپس مقدار جدید x در نظر گرفته می شود
x -- کاهش تک واحدی ابتدا مقدار x در نظر گرفته  می شود سپس از ان یک واحد کم می شود
 عملگرهای مقایسه ای
 
عملگرنامتوضیحاتمثال
x == y تساوی true است اگر مقدار x , y باهم برابر باشند و نوع انها مهم نیست که مثل هم باشد مثلا 2 با "2" برابر ند false  است اگر مقدار x , y  با هم برابر نباشند
x === y شناسایی true است اگر مقدار x , y باهم برابر باشند و نوع انها هم مثل هم باشد ک مثلا 2 با "2" برابر نیستند 5==="5" می شود  false
x != y مساوی نیست با true است اگر مقدار x , y  با هم برابر نباشند نوع انها را در نظر نمی گیرد 5!=8 می شود true
x <> y مساوی نیست با true است اگر مقدار x , y  با هم برابر نباشند نوع انها را در نظر نمی گیرد 5<>8 می شود true
x !== y نه مقدار نه نوع انها مثل هم نباشند true  می شود اگر نه مقدار نه نوع داده متغیرهای x , y  مثل هم نباشند 5!=="5" بر می گرداند  true
x > y بیشتر از    
x < y کمتر از    
x >= y بیشتر مساوی    
x <= y کمتر مساوی    
 عملگرهای منطقی
 
عملگرنامتوضیحاتمثال
x and y And true می شود اگر هر دو طرف ان true باشند x=6
y=3
(x < 10 and y > 1) می شود true
x or y Or true می شود در صورتیکه یکی از دو طرف true باشد x=6
y=3
(x==6 or y==5) می شود true
x xor y Xor  در صورتیکه فقط یکی از دو طرف true باشد جواب برابر true می شود x=6
y=3
(x==6 xor y==3) می شود false
x && y And true می شود اگر فقط هر دو طرف true شوند x=6
y=3
(x < 10 && y > 1) می شود true
x || y Or true می شود اگر یکی از دو طرف true  باشد x=6
y=3
(x==5 || y==5) می شود false
! x Not true می شود اگر x برابر false باشد و false می شود اگر x برابر true باشد x=6
y=3
!(x==y) می شود  true
 عملگرهای ارایه ای
 
عملگرنامتوضیحات
x + y Union اتحاد x , y
x == y Equality True if x and y have the same key/value pairs
x === y Identity True if x and y have the same key/value pairs in the same order and are of the same type
x != y Inequality True if x is not equal to y
x <> y Inequality True if x is not equal to y
x !== y Non-identity True if x is not identical to y