مقدار NULL یعنی برای فیلدی مقدار تعیین نکرده ایم
در حالت معمول هر فیلدی می تواند مقدار NULL باشد
ما دو عملگر IS NULL و IS NOT NULL را در برخورد با مقدار فیلدها داریم
اگر فیلدی بصورت اختیاری تعریف شده یعنی مشخص نکرده ایم که باید حتما مقدار داشته باشد پس در زمان اضافه نمودن رکورد جدید می توان مقداری را برای ان فیلدها مشخص نکرد و در نتیجه مقدار ان NULL خواهد شد
نوع داده فیلدها مهم نیست و هر فیلد از هر نوع داده که مقدارش مشخص نشود برابر NULL می شود خواه عددی خواه رشته ای خواه هر نوع داده دیگری باشد
نکته مهم : هیچگاه فکر نکنید 0 همان NULL  و یا NULL همان 0 است . این دو کاملا با هم متفاوت هستند

مثال

جدول زیر را داریم :

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1 Hansen Ola   Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari   Stavanger

چگونه می توان بررسی کرد که مقدار فیلد برابر NULL است ؟

با عملگرهای مقایسه ای مثل = < >  نمی توان این کار را کرد

بلکه ما باید از عملگرهای IS NULL و IS NOT NULL استفاده کرد

عملگر IS NULL

مثال

فقط رکوردهایی را می خواهیم که مقدار فیلد ADDRESS انها خالی یعنی NULL باشد

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL

LastNameFirstNameAddress
Hansen Ola  
Pettersen Kari  

 همیشه از عملگر IS NULL برای بررسی اینکه مقدار فیلد تهی است یا خیر استفاده کنید

 

عملگر IS NOT NULL
 چگونه می توان رکوردهایی را نمایش داد که فیلدهایی از ان NULL نباشد

مثال

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NOT NULL

رکوردهایی را نمایش دهد که مقدار فیلد ADDRESS انها NULL نباشد
نتیجه جدول زیر خواهد
 
LastNameFirstNameAddress
Svendson Tove Borgvn 23