view یک جدول مجازی است
هر چند تا view که خواستید روی جدول یا جدول های بانک اطلاعاتی تان می توانید بسازید
این فصل روش ایجاد ویرایش و حذف یک viewرا اموزش می دهد
با اینکه ما view ها را می سازیم و بعدا بارها و بارها از انم استفاده خواهیم کرد اما نگران نباشید زیرا view ها حواسشون جمعه و به محض به روز شدن داده های جدولهای واقعی داده های موجود در جداول مجازی یعنی view ها هم به روز خواهند بود
روش ایجاد view

view جدولی مجازی است که بعد از اجرای دستورات sql ایجاد می شود

view در بردارنده سطرها ( رکوردها ) و ستونها ( فیلدها ) می باشد درست مانند یک جدول واقعی که این فیلدها همان فیلهای جداول واقعی هستند

روش ایجاد یک view :

 CREATE VIEW view_name AS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition

 

column_name(s) : نام فیلد یا فیلدهایی که می خواهید در view باشد

table_name : نام جدول واقعی که فیلدها در ان است

condition : شرایط انتخاب فیلدها 

 

مثال

CREATE VIEW [Current Product List] AS
SELECT ProductID,ProductName
FROM Products
WHERE Discontinued=No

Current Product List نام view ای است که داریم می سازیم 

حال توسط دستور زیر می توان فیلدهای موجود در view که با نام Current Product List ساخته ایم ببینیم :

SELECT * FROM [Current Product List]

مثال

CREATE VIEW [Products Above Average Price] AS
SELECT ProductName,UnitPrice
FROM Products
WHERE UnitPrice>(SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products)

view با نام Products Above Average Price روی جدول Products با انتخاب فیلدهای ProductName,UnitPrice در صورتی که مقدار فیلد UnitPrice در این جدول بیشتر باشد از معدل فیلد UnitPrice در همین جدول 

حال ما می توانیم حاصل view بالا را با دستور زیر مشاهده نمائیم :

SELECT * FROM [Products Above Average Price]

مثال

CREATE VIEW [Category Sales For 1997] AS
SELECT DISTINCT CategoryName,Sum(ProductSales) AS CategorySales
FROM [Product Sales for 1997]
GROUP BY CategoryName

view با نام Category Sales For 1997 با انتخاب CategoryName,Sum(ProductSales) روی داده های view دیگری که قبلا ساخته شده و نام ان Product Sales for 1997 می باشد ساخته می شود که فیلدهای جدول قبلی را بر اساس CategoryName گروه بندی کرده باشیم 

روش مشاهده داده های دورن view ای که در مثال قبل ساخته ایم به روش زیر خواهیم دید :

SELECT * FROM [Category Sales For 1997]

همچنین شما می توانید برای دیدن محتوای view ها شرط بگذارید

مثال

SELECT * FROM [Category Sales For 1997]
WHERE CategoryName='Beverages'

 

ویرایش view

با دستور زیر می توانید view را به روز رسانی نمائید:

CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition

مثال

ما می خواهیم فیلد به نام  Category را به view که قبلا  با نام Current Product Listساخته ایم اضافه نمائیم

ما این view را به روش زیر به روز رسانی می کنیم :

CREATE VIEW [Current Product List] AS
SELECT ProductID,ProductName,Category
FROM Products
WHERE Discontinued=No

 

حذف view

روش حذف view :

DROP VIEW view_name
view_name نام view ای است که می خواهیم حذف شود