$(document).ready()

این رویداد زمانی اجرا می شود که صفحه وب ما بطور کامل بارگذاری شود

 

 

click()

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).click()

 

 

وقتی که کاربر روی یک عنصر html ای کلیک می کند اجرا می شود

مثلا هر وقت روی  محتوای هر تگ p کلیک شد ان محتوا مخفی شود :

$("p").click(function(){
  $(this).hide();
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل 


 

dblclick()

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).dblclick()

 

 

وقتی که کاربر روی یک عنصر html ای دابل  کلیک می کند اجرا می شود

$("p").dblclick(function(){
  $(this).hide();
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل


 

 

mouseenter()

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).mouseenter()

 

 

وقتی که اشاره گر ماوس وارد محتوای تگ html می شود

روش نوشتن :

$("#p1").mouseenter(function(){
  alert("You entered p1!");
});

 مشاهده واجرای برنامه کامل


 

 

mouseleave()

 

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).mouseleave()

 

وقتی که اشاره گر ماوس محتوای تگ html ترک می کند . .  نتیجه را در فایر فاکس ببینید

روش نوشتن :

$("#p1").mouseleave(function(){
  alert("Bye! You now leave p1!");
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 


mousedown()

 

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).mousedown()

 

 

 

زمانیکه دکمه ماوس روی عنصر مورد نظر فشرده می شود

 

$("#p1").mousedown(function(){
  alert("Mouse down over p1!");
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 


mouseup()

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).mouseup()

 

 

 

زمانیکه دکمه ماوس روی عنصر مورد نظر رها می شود

$("#p1").mouseup(function(){
  alert("Mouse up over p1!");
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل


hover()

 

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).hover()

 

 

 

این رویداد دو function دارد . و این دو ترکیبی از رویدادهای

mouseenter(), mouseleave()

هستند . اولین تابع زمانیکه ماوی وارد عنصر html می شود اجرا می شود و دومین تابع زمانیکه اشاره گر عنصر را ترک می کند .

مثال :

$("#p1").hover(function(){
  alert("You entered p1!");
  },
  function(){
  alert("Bye! You now leave p1!");
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل


 focus()

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).focus()

 

 

 

زمانیکه عنصری از یک فرم فاکوس را در اختیار می گیرد این رویداد اجرا می شود

روش نوشتن :

$("input").focus(function(){
  $(this).css("background-color","#cccccc");
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل


blur()

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).blur()

 

 

زمانیکه عنصرمورد نظر  از فرم فاکوس را از دست می دهد

روش نوشتن :

$("input").blur(function(){
  $(this).css("background-color","#ffffff");
});

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل


Change()

 

 

روش استفاده

 

$(سلکتوری که تگ مورد نظر را مشخص می کند).change()

 

 

این رویداد فقط برای عناصر درون فرم کاربرد دارد و زمانی فراخوانی می شود که محتوای یک عنصر تغییر کند

روش نوشتن

$("input").change(function(){
  alert("The text has been changed.");
});

 مشاهده و اجرای برنامه کامل