دستور DEFAULT برای مشخص کردن مقدار پیش فرض یک فیلد بکار می رود 
این فیلد برای هر رکورد جدید دارای مقدار پیش فرض مشخص شده می شود مگر اینکه مقدار دیگری برای ان در زمان افزودن رکورد جدید  تعیین شود

تعیین DEFAULT در زمان تعریف جدول در

My SQL / SQL Server / Oracle / MS Access

 مثال

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
)

مقدار پیش فرض فیلد city برای تمام رکوردهای جدید برابر sandnes می شود
مشخص نمودن مقدار پیش فرض فیلد با استفاده از توابع سیستم

 مثال

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
OrderDate date DEFAULT GETDATE()
)

 GETDATE : تاریخ سیستم را بر می گرداند

DEFAULT : توسط این دستور مقدار تاریخ سیستم در فیلد OrderDate تمام رکوردهای جدید به طور پیش فرض قرار می گیرد

تعیین مقدار پیش فرض برای فیلد بعد از تعریف جدول

MySQL

 مثال

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'SANDNES'

alter table  : نام جدول جلوی این دستور قرار می گیرد
 alter : نام فیلد مورد نظر جلوی این دستور قرار می گیرد
SET DEFAULT : مقدار پیض فرض جلوی این دستور قرار می گیرد

تعیین مقدار پیش فرض برای فیلد بعد از تعریف جدول

SQL Server / MS Access

 مثال

 

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'SANDNES'
 جلوی alter table نام جدول را بنویسید
 alter : نام فیلد مورد نظر جلوی این دستور قرار می گیرد
SET DEFAULT : مقدار پیض فرض جلوی این دستور قرار می گیرد

تعیین مقدار پیش فرض برای فیلد بعد از تعریف جدول

 Oracle

ALTER TABLE Persons
MODIFY City DEFAULT 'SANDNES'
 جلوی alter table نام جدول را بنویسید
 MODIFY : نام فیلد مورد نظر جلوی این دستور قرار می گیرد
DEFAULT : مقدار پیض فرض جلوی این دستور قرار می گیرد

حذف ویژگی default از فیلد

mysql

 مثال

ALTER TABLE Persons
ALTER City DROP DEFAULT

 ALTER TABLE : جلوی این دستور نام جدول را بنویسید
alter : جلوی این دستور نام فیلدی که دارای مقدار پیش فرض است بنویسید

حذف ویژگی default از فیلد

SQL Server / Oracle / MS Access

 مثال

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT

 ALTER TABLE : جلوی این دستور نام جدول را بنویسید

ALTER COLUMN : جلوی این دستور نام فیلدی که دارای مقدار پیش فرض است بنویسید