دستور check برای محدود کردن مقادیری که می توان در یک فیلد قرار داد بکار می رود
تعیین check در زمان تعریف جدول در MySQL

 مثال

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CHECK (P_Id>0)
)

 دستور اخر یعنی مقادیری که می تواند در فیلد p_id ذخیره شود باید بیشتر از صفر باشد
تعیین check در زمان تعریف جدول در SQL Server / Oracle / MS Access

 مثال

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL CHECK (P_Id>0),
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

نامگذاری کردن ویژگی check و اعمال ویژگی check بر چندین فیلد

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access

 مثال

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')
)

 CONSTRAINT : نام ویژگی check اعمال شده بعد از این دستور قرار می گیرد
 CHECK : در صورتیکه می خواهید چندین فیلد تحت یک نام دارای check شوند مشابه دستور جلوی check در مثال بالا عمل نمائید

تعیین check بعد از  تعریف جدول

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access

 مثال

اگر بعد از تعریف جدول تصمیم گرفتید که ستون یاستونهایی را دارای ویژگی check کنید باید از alter استفاده نمائید

 ALTER TABLE Persons
ADD CHECK (P_Id>0)
 جلوی alter table نام جدول را بنویسید

نامگذاری ویژگی check و تعریف check برای چندین فیلد بعد از تعریف جدول

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access

 ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')
  CONSTRAINT : نام ویژگی check اعمال شده بعد از این دستور قرار می گیرد
  CHECK : در صورتیکه می خواهید چندین فیلد تحت یک نام دارای check شوند مشابه دستور جلوی check در مثال بالا عمل نمائید

حذف ویژگی check از فیلد

SQL Server / Oracle / MS Access

 مثال

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT chk_Person

 ALTER TABLE : جلوی این دستور نام جدول را بنویسید
DROP CONSTRAINT : جلوی این دستور نام ویژگی check را بنویسید

حذف ویژگی check از فیلد

MySQL

 مثال

ALTER TABLE Persons
DROP CHECK chk_Person

 ALTER TABLE : جلوی این دستور نام جدول را بنویسید

DROP CHECK : جلوی این دستور نام ویژگی check را بنویسید