توسط این ویژگی می توان عنوان ستونهای نمایش داده شده توسط دستور select را تغییر داد

 روش استفاده :

 select    نام ستون  as   نام جدید from نام جدول ;

 مثال

فرض کنید در جدول t1 فیلدهای name , family موجود است حال تمام داده های ستون نام را با عنوان student_name و فامیلی را با عنوان student_family  نمایش دهید

 select name as student_name , family as student_family 

from t1;

 
student_family student_name
   

 در حالیکه اگر عنوان جدید را توسط As مشخص نمی کردیم عنوان جدول خروجی همان نام فیلدها می شد

select name , family

from t1;

amily name