select top
توسط این دستور می توان تعداد رکوردهای مورد نطر برای نمایش داده شدن را مشخص نمود
این دستور می تواند در جدولهایی با هزاران رکورد مفید باشد
تمام نرم افزارهای بانک اطلاعاتی از این دستور پشتیبانی می کند
روش استفاده از این دستور به صورت زیر است :
SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name
 می توانید تعداد رکوردها یا تعداد رکوردهای مورد نظر را با درصد بیان نمائید
 مثلا 4 رکورد اول را نمایش دهد یا 60 درصد رکوردها را از اول جدول نمایش دهد

 مثال:

3 رکورد اول جدول t1 را نمایش دهد

 select top 2 * from t1;

 مثال

30 درصد رکوردهای اول جدول t1 را نمایش دهید

 select top 3 persent  *  from t1;
 همچنین می توان در mysql به جای top از دستور limit برای محدود کردن تعداد رکوردهای نمایش داده شده استفاده نمود
 
select ...limit
 روش نوشتن دستور select ....limit
 SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number
 جلوی limit مشخص نمائید از رکوردهای درخواست شده چند تایشان را می خواهید ببینید از بالای جدول

 مثال

به روش دوم 5 رکورد ی که نام انها علی است از جدول t1 نمایش دهید

 select * from t1 limit 5 ;
 
select ... rownum
 
 می توان در oracle به جای روش اول از rownum استفاده نمود
 روش نوشتن دستور  select .... rownum
 SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number

مثال

6 رکورد اول حاصل از جستجو برای نمایش تمام اطلاعات از جدول t1 را نمایش دهید

select * from t1

where rownum<=6