از دستور select into  برای تهیه پشتیبان از داده های درون جدول استفاده می شود
این دستور داده های ستونهایی از جدول را انتخاب کرده و انها را درون جدول دیگری قرار می دهد
با استفاده از دستور زیر می توان تمام داده های جدول را درون جدول دیگری قرار داد:
select *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename
 * : یعنی داده های تمام فیلدهای جدول
 new-table-name : نام جدول جدیدی که می خواهیم یم کپی از داده ها درون ان قرار گیرند
 externaldatabase : اگر جدول جدید در بانک اطلاعاتی دیگری می خواهد ساخته شود نام ان بانک را جلوی دستور in بنویسید
 old-tablename : نام جدولی که داده ها از ان کپی گرفته می شوند
 اگر بخواهید تنها از داده های ستونهای ( فیلدهای ) خاصی از جدول کپی تهیه نمائید از دستور زیر استفاده کنید:
 SELECT column_name(s)
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename
 که نام فیلدهای مورد نظر را جلوی select بنویسید

 مثال

فرض کنید می خواهیم از تمام فیلدهای جدول p1 درون جدول p2 کپی تهیه نمائیم :

 select * into p2 from p1;

 مثال

فرض کنید می خواهیم از تمام فیلدهای جدول p1 درون جدول p2 که در بانک اطلاعاتی t2 قرار می گیرد کپی تهیه نمائیم

 select * into p2 in 't2' from p1;

 مثال

تنها از فیلدهای name , family جدول p1 درون جدول p2 کپی تهیه نمائید

 select name , family into p2 from p1;

 مثال

از تمام فیلدهای جدول p1 که نام شهر در انها سنندج است دورن جدول p2 کپی تهیه نمائید

 select * into p2 from p1 where city="sanandaj";
 همچنین می توانید از جدول ترکیبی حاصل از ترکیب یا join چند جدول با هم کپی تهیه نمائید

مثال

رکوردهایی از جدول p1,p2 را که دارای id یکسان هستند با هم ترکیب کرده و حاصل را در جدول p3 کپی نماید

select * into p3

from p1

inner join p2

on p1.id=p2.id;