ALTER TABLE

از این دستور برای اضافه کردن ستون ( فیلد) جدید ، حذف ستون ( فیلد) موجود و ویرایش ستون ( فیلد) استفاده می شوداضافه کردن ستون یا فیلد جدید به جدول

فرمول :ALTER TABLE نام جدول


ADD نام فیلد جدید  datatype;

 

 

مثال 1:

برای اضافه کردن فیلد family از نوع رشته ای با طول 25 کاراکتر به جدول y1 از دستور زیر استفاده می کنیم :

alter table y1add family varchar(25);

 و مقدار این فیلد در تمام رکوردهای موجود برابر null خواهد شد بعدا با دستور update ان مقادیر را تغییر دهید

حذف کردن ستون یا فیلد از جدول

فرمول :ALTER TABLE table_name


drop column نام فیلد ;


مثال 1:

ستون family را از جدول y1 حذف کنید

alter table y1

drop column family;

ویرایش نوع داده ستون یا فیلد در جدول

در بانک اطلاعاتی SQL Server / MS Access از دستور زیر استفاده کنیدALTER TABLE table_name


ALTER COLUMN column_name datatype


column-name : نام فیلد مورد نظر

datatype : نوع داده جدیدی که می خواهیم این فیلد داشته باشد

*******************************

در بانک اطلاعاتی My SQL / Oracle از دستور زیر استفاده کنیدALTER TABLE table_name


MODIFY column_name datatype


column-name : نام فیلد مورد نظر

datatype : نوع داده جدیدی که می خواهیم این فیلد داشته باشد