*************************************

*************************************

کاربرد اول :

برای بیان رسیدن و یا رفتن  به محل و مکان ، بعد از فعل 
GET
اسم ان مکان را می گوئیم 
یعنی به جای استفاده از افعال زیر می توان از ترکیبی که بالا گفته شد استفاده کرد :
reach, arrive at a place
------------------------------------------------------------------------
مثال

* امشب ، چطور به منزل می روید ؟
How are you getting home tonight?*  ما ساعت 6 بعد از ظهر به لندن رسیدیم 
We got to London around 6 p.m.

* چه زمانی به انجا خواهیم رسید ؟
 What time will we get there?

*  کی از نیویورک برگشتید ؟
When did you get back from New York?

 

 

*************************************

*************************************

کاربرد دوم :

هر وقت بخواهیم بگوئیم  چیزی را دریافت کرده ایم ،یا خریده ایم یا به دست اورده ایم
اسم ان چیز را بعد از 
GET
می گوئیم 


یعنی به جای استفاده از افعال زیر می توان از ترکیب گفته شده استفاده کرد :
to obtain, to receive, to buy

-----------------------------------------------------------------------------------

مثال برای OBTAIN

* هفته قبل ، گذرنامه ام را گرفتم 
I got my passport last week. 

*او هفته گذشته ، مجوز رانندگی اش را گرفت 
 She got her driving license last week

*انها مجوز زندگی در سوییس را گرفتند 
They got permission to live in Switzerland

----------------------------------------------------------------------
مثال برای receive
*من نامه ای از دوستم در نیجریه دریافت کردم 
I got a letter from my friend in Nigeria

*او هر سال ، یک هزار دلار از پدرش  دریافت می کند 
He gets $1,000 a year from his father.
--------------------------------------------------------------------
مثال برای BUY

*  او از زاپولانی روم یک کت جدید خرید 
She got a new coat from Zappaloni in Rome

*  ما برای اتاق نشیمن یک تلویزیون جدید خریدیم 
We got a new television for the sitting room

 

*************************************

*************************************

کاربرد سوم :

برای بیان تغییر وضعیت ، صفت را بعد ازGET می آوریم در این صورت معنای  ((شدن)) می دهد 


یعنی به جای استفاده از فعل  BECAME می توان از ترکیب گفته شده استفاده کرد 

---------------------------------------------------------------

 من پیر شدم 

*    I am getting old.

هوا گرم تر می شود  

*    It's getting hotter.

هر لحظه انها به خانه نزدیک می شدند ، گرسنه تر می شدند 
*    By the time they reached the house they were getting hungry.

دارم از این حرفهای مزخرف خسته می شوم 
*    I'm getting tired of all this nonsense.

مادرم دارد پیر می شود و از این به بعد به توجه نیاز دارد 
*    My mother's getting old and needs looking after.

در زمستان ، هوا خیلی زودتر تاریک می شود 
*    It gets dark very early in the winter.

به بخاری دست نزن تا زمانیکه سرد شود 
*    Don't touch the stove until is gets cool.

 

 

*************************************

*************************************

کاربرد چهارم :

برای بیان وارد شدن و نشستن در یک وسیله نقلیه مثل
اتومبیل ، قطار ، اتوبوس ، هواپیما ، کشتی و ...
از 
get
به همراه 
in
 یا 
on
استفاده می کنیم 

در این صورت 
get on
یا
get in
به معنای وارد شدن به وسیله نقلیه و نشستن در ان است 
i get in to a car
i get on to  a  bus