تابع avg

این تابع معدل اعداد موجود در یک ستون عددی ( فیلد عددی ) را محاسبه کرده و در یک ستون جدید نمایش می دهد


روش استفاده :

SELECT AVG(نام فیلد عددی) FROM نام جدول مثال :فرض کنید جدول y1 بصورت  زیر موجود است :
farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab


حال می خواهیم که معدل درس فارسی کل کلاس را بدست اوریم :

select  avg(farsi) from y1;

خروجی برنامه :

avg (farsi)
16.5

 

 

 

 مثال 2:

اگر بخواهید نتیجه را با نام دیگری مشاهده نمائید از as استفاده کنید

select  avg(farsi) as "farsi-avg" from y1;

خروجی برنامه :

farsi-avg
16.5

 

 

 مثال 3:

نام افرادی را پیدا کنید که نمره فارسی انها از معدل کل نمرات فارسی کلاس بیشتر باشد

select name from y1

where

farsi > (select  avg(farsi) from y1);

خروجی برنامه :

name
reza
mahdi

 

 

 

 تابع count

تعداد سطرهای یک فیلد را که بر طبق شرط بیان شده باشند برمی گرداند

روش استفاده :

SELECT count(نام فیلد عددی) FROM نام جدول
نکته مهم  : فیلدهایی که مقدار null دارند شمرده نمی شوند

 

farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null

مثال 1:SELECT COUNT(*) FROM y1;

جواب :

count(*)
5دستور بالا تعداد رکوردهای جدول y1 را بر می گرداند

 

مثال 2:SELECT COUNT(name) FROM y1;

جواب :

count(name)
5تعداد name هایی که مقادیر انها تکراری هم باشد شمرده می شوند و لی null ها را نمی شمارد
مثال 3:


SELECT COUNT(distinct name) FROM y1;

تعداد را در فیلد مورد نظر بر می گرداند ولی مقادیر تکراری در ان فیلد را نمی شمارددستور count(distinct) فقط در ORACLE and Microsoft SQL Server جواب می دهد و در اکسس جواب نمی دهدجواب :
count(name)
4
 تابع first

اولین مقدار در ستون مورد نظر را بر می گرداندروش استفاده :

SELECT FIRST(نام ستون) FROMنام جدول


مثال 1:

 

farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null


SELECT FIRST(farsi)  FROM y1;

 

first(farsi)
14

 

 

مثال2:

اولین نمره فارسی را بعد از مرتب نمودن بر اساس نام بگوئید

SELECT FIRST(farsi)  FROM y1 order by name; تابع last

آخرین مقدار در ستون مورد نظر را بر می گرداندروش استفاده :

SELECT last(نام ستون) FROMنام جدول


مثال 1:

 

farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null


SELECT last(farsi)  FROM y1;

 

last(farsi)
18

 

 

مثال2:

اولین نمره فارسی را بعد از مرتب نمودن بر اساس نام بگوئید

SELECT last(farsi)  FROM y1 order by name; تابع max

بزرگترین مقدار در ستون ( فیلد) مورد نظر را بر می گرداندروش استفاده :

SELECT max(نام ستون) FROMنام جدول


مثال 1:

 

farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null


SELECT max(farsi)  FROM y1;

 

max(farsi)
20

 

 

 

 تابع min

بزرگترین مقدار در ستون ( فیلد) مورد نظر را بر می گرداندروش استفاده :

SELECT min(نام ستون) FROMنام جدول


مثال 1:

 

farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null


SELECT min(farsi)  FROM y1;

 

min(farsi)
14

 

 

 

 تابع sum

مجموع مقادیر موجود در یک ستون ( فیلد) عددی را باز می گرداند

روش استفاده :

SELECT sum(نام ستون) FROMنام جدول
 

 


مثال 1:

 

farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null


SELECT sum(farsi)  FROM y1;

 

sum(farsi)
104

 

 

 

 تابع ucase

این تابع عبارت رشته ای دورن یک فیلد را به حروف بزرگ تبدیل می کند

روش استفاده :

 

SELECT UCASE(نام ستون) FROMنام جدول


مثال 1:

 

farsi name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null


SELECT UCASE(farsi)  FROM y1;
ucase(name)
ALI
REZA
MAHDI
SHAHAB
ALI
NULL


 
 تابع LCASE

این تابع عبارت رشته ای دورن یک فیلد را به حروف کوچک تبدیل می کند

روش استفاده :

SELECT LCASE(نام ستون) FROMنام جدول
 

مثال 1:

 

farsi name
14 ALI
19 REZA
18 MAHDI
15 SHAHAB
20 ALI
18 NULL

SELECT lCASE(farsi)  FROM y1;

 
lcase(name) name
14 ali
19 reza
18 mahdi
15 shahab
20 ali
18 null 

 تابع  MID

از این تابع برای بیرون کشیدن زیر رشته ای از دورن مقدار رشته ای فیلد استفاده می شود

روش استفاده :

SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_name
 

1: COLUMN-NAME : نام فیلد مورد نظر است

2: STRAT : محل شروع استخراج زیر رشته که شماره گذاری کاراکترها از یک شروع می شود

3: LENGTH : تعداد کاراکتر مورد نیاز که این پارامتر اختیاری است اگر از این پارامتر استفاده نکنید از محل شروع استخراج زیر رشته تا آخر رشته را باز می گرداند

4: TABLE-NAME : نام جدول

 

مثال 1:

 

farsi name
14 ALI
19 REZA
18 MAHDI
15 SHAHAB
20 ALI
18 NULL

 

SELECT MID(name,1,2) as SmallCity FROM Persons


 

mid(name)
al
re
ma
sh
al
null


 

 تابع  len

این تابع طول مقدار موجود در فیلد رشته ای را مشخص می کند

روش استفاده :

SELECT LEN(column_name) FROM table_name
 

1: COLUMN-NAME : نام فیلد مورد نظر است

2: TABLE-NAME : نام جدول

 

مثال 1:

 

farsi name
14 ALI
19 REZA
18 MAHDI
15 SHAHAB
20 ALI
18 NULL

 

SELECT LEN(name) FROM y1;


 

len(name)
3
4
5
6
3
0


 

 تابع  round

این تابع برای تبدیل عدد در فیلد مورد نظر به تعداد رقم اعشار مشخص شده در تابع می باشد

روش استفاده :

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name
 

1: COLUMN-NAME : نام فیلد مورد نظر است

3: decimals : تعداد رقم در قسمت اعشار ی است

2: TABLE-NAME : نام جدول

 

 

مثال 1:

 

farsi name
14.45 ALI
19.12 REZA
18.91 MAHDI
15.28 SHAHAB
20 ALI
18.50 NULL

 

SELECT name,farsi  ROUND(farsi,0)  FROM y1;


 

 

farsi name
14 ALI
19 REZA
19 MAHDI
15 SHAHAB
20 ALI
19 NULL

 


 

 تابع  now

تابع now تاریخ و ساعت جاری  سیستم  را بر می گرداند

روش استفاده :

SELECT NOW() FROM table_name
 

1: TABLE-NAME : نام جدول

 

 

مثال 1:

 

farsi name
14.45 ALI
19.12 REZA
18.91 MAHDI
15.28 SHAHAB
20 ALI
18.50 NULL

 

SELECT name,farsi ,now( )  FROM y1;


 

 

now ( ) farsi name
10/7/2008 11:25:02 AM 14 ALI
 10/7/2008 11:25:02 AM 19 REZA
 10/7/2008 11:25:02 AM 19 MAHDI
 10/7/2008 11:25:02 AM 15 SHAHAB
 10/7/2008 11:25:02 AM 20 ALI
 10/7/2008 11:25:02 AM 19 NULL

 


 

 تابع  format

این تابع مشخص می کند که مقدار یک فیلد با چه قالب نمایشی  باید مشاهده شود

روش استفاده :

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name
 

1: TABLE-NAME : نام جدول

 2: column-name : نام فیلد مورد نظر برای قالب بندی خروجی آن

3: format : قالب مورد نظر

 

 

مثال 1:

 

farsi name
14.45 ALI
19.12 REZA
18.91 MAHDI
15.28 SHAHAB
20 ALI
18.50 NULL

 

SELECT name,farsi ,FORMAT(Now(),'YYYY-MM-DD')  FROM y1;


 

 

now ( ) farsi name
2008-10-07 14 ALI
2008-10-07 19 REZA
2008-10-07 19 MAHDI
2008-10-07 15 SHAHAB
2008-10-07 20 ALI
2008-10-07 19 NULL