روش ترجمه و توضیحات
hello  سلام
 hi  سلام
 hey  روشی که دوستان برای سلام کردن بکار می برند
 hi there  سلام
 howdy  روشی غیر رسمی در سلام کردن به دوستان - در امریکای شمالی بکار می رود
 bye  خداحافظ
  bye bye  
 see ya later  بعدا می بینمت
 take care  مواظب باش
 have a good one

 به جای اینکه همزمان بگوئید " goodbye" و "have a nice day"

می توانید این جمله را بگوئید :  have a good one

هم برای دوستان و هم برای افرادی که خیلی با انها اشنا نیستید می توانید بکار ببرید