فصل ها ، وضعیت جوی ، ماهها
در موقع یادگیری زبان انگلیسی این کارها را نکنید
مکان
وسایل آشپزخانه 1
وسایل آشپزخانه 2
فصل ها ، وضعیت جوی ، ماهها
تفاوت fun  و funny
سلام و معرفی

nice to meet you  یعنی از ملاقات شما خوشبختم

too یعنی همچنین

در مزرعه

اسم اندام ها

قسمت های مختلف خانه1

قسمت های مختلف خانه 2

انواع کفش

انواع حالت چهره

انواع میوه

محل سکونت

بیان زمان