نمایش خروجی در مختصات خاصی از پنجره خروجی
 رسم مستطیل در پنجره خروجی کنسول
 تنظیم رنگ خروجی و ورودی در پنجره اجرای برنامه

تغییر رنگ زمینه تمام پنجره خروجی کنسول

 تغییر دادن رنگ زمینه یک کاراکتر