رسم مستطیل در پنجره خروجی کنسول

 

برای رسم مستطیل نیاز به کاراکترهای خاصی هست که می توانید به این صورت انها را ببنید

 

یعنی اول alt را فشرده نگهدارید ، سپس همچنان که فشرده است ، عدد گفته شده را تایپ کنید و بعد alt را رها کنید

 

کاراکتر حاصل از نوع رشته ای است و باید درون کوتیشن باشد

 

 alt + 179
 alt + 180
 alt + 181  ╡
 alt + 182  ╢
 alt + 183  ╖
 alt + 184
 alt + 185  ╣
 alt + 186
 alt + 187  ╗
 alt + 188
 alt + 189  ╜
 alt + 190  ╛
 alt + 191
 alt +  192  └
 alt + 193  ┴
 alt + 194
 alt + 195  ├
 alt + 196
 alt + 197  ┼
 alt + 198
 alt + 199
 alt + 200  ╚
alt  + 201

        ╔  

alt + 202

alt + 203

alt + 204

alt + 205

alt + 206
alt + 207
 alt + 208  ╨
 alt + 209  ╤
 alt + 210   ╥
 alt + 211  ╙
 alt + 212
 alt + 213
 alt + 214  ╓
 alt + 215
 alt + 216  ╪
 alt + 217
 alt + 218

 

 

 

دستوری بنویسید که با شروع از مختصات 10 و 20

یک مستطیل رسم نماید که شامل سه خط زیر هم باشد :

 

 

static void Main(string[] args)
        {
           

            Console.SetCursorPosition(10,20);
            Console.Write("┌────────────┐");
            Console.SetCursorPosition(10, 21);
            Console.Write("│                           │");
            Console.SetCursorPosition(10, 22);
            Console.Write("└────────────┘");
            Console.ReadKey();
        }