این نوع داده دو مقدار دارد true  و false

bool   a ;

a=true;

 

یا در زمان تعریف متغیر مقدار اولیه را در ان قرار دهید

 

bool a=true;