روش اول : فشرد ن  دکمه F5

 

روش دوم :  انتخاب گزینه START DEBUGGING از نوار ابزار استاندارد

 

روش سوم : انتخاب گزینه start debgging از منوی debug