insert into

از این دستور برای اضافه کردن رکورد جدید به جدول استفاده می شود

شما می توانید به دوروش از دستور insert into استفاده نمائید :

روش اول :

INSERT INTO نام جدول
VALUES (مقدار فیلدسوم, مقدار فیلد دوم, مقدار فیلد اول,...);

روش دوم:

INSERT INTO table_name (نام فیلد سوم, نام فیلد دوم, نام فیلد اول,...)
VALUES (مقدار فیلدسوم, مقدار فیلد دوم, مقدار فیلد اول,...);

 

 


فرض کنید جدولی به نام person به صورت زیر وجود دارد :

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1 hassan alavi tehran tehran
2 saed tavakoli yazd yazd
3 mohammad karami shiraz shiraz

الان ما می خواهیم رکورد جدید را به جدول اضافه کنیم :

دستور زیر را می نویسیم :

INSERT INTO Persons
VALUES (4,"nima","hamidi", "abadan", "abadan");

بعد از اجرای دستور بالا شکل جدول person بصورت زیر خواهد بود:

 

 

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1 hassan alavi tehran tehran
2 saed tavakoli yazd yazd
3 mohammad karami shiraz shiraz
4 nima hamidi abadan abadan

تذکر خیلی مهم : با استفاده از روش اول یعنی بدون اسم بردن از نام فیلدها حتماباید مقدار تمام فیلدها را وارد کنیم و ترتیب وارد کردن مقادیر باید به ترتیب تعریف قیلدها در تعریف جدول باشدکاربرد روش دوم

در صورتیکه نمی خواهید مقدار تمام فیلدهای یک رکورد را مشخص کنید یا اینکه نمی خواهید ترتیب وارد کردن مقدار فیلدها را رعایت کنید باید از روش دوم استفاده کنیدINSERT INTO Persons (P_Id, LastName, FirstName)
VALUES (5, "mohsen", "javadi");

 


با دستور بالا مشخص شده فقط مقدار فیلدهای P_Id, LastName, FirstName را برای رکورد جدید مشخص می کنیم

 


توجه داشته باشید که مقدار تمام انواع فیلدهایی که مقدار آنها در دستور insert into مشخص نشده است برابر null خواهد بود
بعد از اجرای دستور بالا شکل جدول person بصورت زیر خواهد شد :


P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1 hassan alavi tehran tehran
2 saed tavakoli yazd yazd
3 mohammad karami shiraz shiraz
4 nima hamidi abadan abadan
5 mohsen javadi NULL NULL
delete from

برای حذف رکورد یا رکوردهایی از جدول که شرط مورد نظر را دارند بکار می رود

مثال 1:

فرض کنید جدول به نام y1 بصورت زیر موجود است

 

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1 hassan alavi tehran tehran
2 saed tavakoli yazd yazd
3 mohammad karami shiraz shiraz
4 nima hamidi abadan abadan
5 mohsen javadi NULL NULL

 

رکوردی را که شمارهp_id ان 3 است از جدول حذف شود

delete from y1 where p_id=3;