Selector ها قسمت مهم کار با jquery هستند

برای اینکه مشخص کنید دستور j query روی چه عنصری از صفحه وب اعمال شود باید از selector استفاده نمائید

با استفاده از جدول زیر می توانید روش دسترسی به هر عنصر را مشاهده نمائید این روش برپایه کار با css ها بنا نهاده شده است :

selector

مثال

شرح مثال

.class

. intro

هر عنصری که از کلاس intro استفاده می کند در نظر می گیرد

#id

# firstname

هر عنصری که از id برابر firstname استفاده می کند در نظر می گیرد

*

*

تمام تگ ها را در نظر می گیرد

element

p

تمام تگ های p  را در نظر می گیرد

element,element

Div , p

تمام تگ های div , p را در نظر می گیرد

element element

div  p

تمام تگ های p داخل تمام تگ هایdiv را در نظر می گیرد

element>element

Div > p

تمام تگ های p  که والد آنها تگ div است در نظر می گیرد

element+element

Div + p

تمام تگ های p  که بلافاصله بعد از تگ div قرار دارند در نظر می گیرد

[attribute]

[ target]

تمام تگ هایی که از صفت مثلا target استفاده کرده اند در نظر می گیرد

[attribute=value]

[ target =_blank]

تمام تگ هایی که صفت target انها برابر _blank است در نظر می گیرد

[attribute~=value]

[ title~=flower]

تمام تگ هایی که در مقدار صفت title  انها کلمه flower وجود دارد در نظر می گیرد

[attribute|=value]

[ lang|=en]

تمام تگ هایی را که مقدار صفت lang آنها با عبارت en شروع می شود در نظر می گیرد

: link

A : link

تمام پیوندهای دیده نشده را در نظر می گیرد

: visited

A : visited

تمام پیوندهای مشاهده شده را در نظر می گیرد

: active

A : active

تمام پیوندهای فعال را در نظر می گیرد ( وقتی ماوس خود را فشرده روی پیوند نگه داشته اید )

: hover

A : hover

تمام پیوندها را وقتی ماوس روی آنها قرار می گیرد در نظر می گیرد

: focus

input:  focus

زمانیکه تگ input ما فاکوس را در اختیار دارد

: first-letter

p: first-letter

اولین حرف از هر تگ p را در نظر می گیرد

: first-line

p:  first-line

اولین خط از تگ p را در نظر می گیرد

: first-child

p: first-child

هر تگ p که اولین تگ در تگ والد خود است را در نظر می گیرد

: before

p: before

قبل از محتوای هر p محتوایی را اضافه می کند

: after

p: after

قبل از محتوای تگ p محتوایی را اضافه می کند

: lang(language)

p: lang(it)

هر تگ p که مقدار ویژگی lang آن با عبارت it شروع شده است را انتخاب می کند

element1~element2

p~ ul

هر تگ ul که بوسیله تگ p  اولویت بالاتری پیدا کرده است انتخاب می کند

[attribute^=value]

A [src^="https"]

هر تگ a که ویژگی src آن با https شروع می شود در نظر می گیرد

[attribute$=value]

a[src$ =".pdf"]

هر تگ a که ویژگی src ان با عبارت .pdf تمام می شود در نظر می گیرد

[attribute*=value]

a[src * ="w3schools"]

هر تگ a که ویزگی Src ان شامل عبارت w3schools است در نظر می گیرد

: first-of-type

p: first-of-type

هر تگ p که اولین تگ p  در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند

: last-of-type

p: last-of-type

هر تگ p که اخرین  تگ p  در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند

: only-of-type

p: only-of-type

هر تگ p که تنها  تگ p  در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند

: only-child

p: only-child

هر تگ p که تنها  تگ تگ موجود  در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته است  را انتخاب می کند

: nth-child(n)

p: nth-child(2)

هر تگ p که دومین  تگ  در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند

: nth-last-child(n)

p: nth-last-child(2)

هر تگ p که  از اخر ، دومین  تگ در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند

: nth-of-type(n)

p: nth-of-type(2)

هر تگ p که دومین  تگp   بین تگ های p  در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند

: nth-last-of-type(n)

p: nth-last-of-type(2)

هر تگ p که از آخر ،  دومین  تگp   بین تگ های p  در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند

: last-child

p: last-child

هر تگ p که اخرین فرزند در مجموعه باشد که در ان قرار گرفته است

: root

: root

عنصر ریشه شی document را انتخاب می کند

: empty

p: empty

هر تگ p  خالی حتی بدون متن را در نظر می گیرد

: target

#news: target

لنگرهایی با نام news را انتخاب می کند

: enabled

input: enabled

هر تگ input فعال را انتخاب می کند

: disabled

input: disabled

هر تگ input غیر فعال را انتخاب می کند

: checked

input: checked

هر تگ input انتخاب شده را انتخاب می کند در مورد لیستهای انتخاب radio , checkbox

: not(selector)

: not(p)

هر تگ دیگری به جز تگ های p را انتخاب می کند

: : selection

: : selection

قسمتی از یک عنصر را که توسط کاربر انتخاب شده استرا در نظر می گیرد