create database

برای ایجاد بانک اطلاعاتی بکار می رود

روش استفاده :

create database نام بانک اطلاعاتی

 

مثال :

CREATE DATABASE my_db;
بانک اطلاعاتی به نام my_db ایجاد می شودحتما این اتفاق در مسیر درایو ویندوز می افتد و شما نمی توانید دنبال ان بگردید
برای فعال نمودن بانکی که قبلا ساخته اید باید دستور زیر را بنویسید
use نام بانک اطلاعاتی  ;
تا زمانیکه بانک را فعال نکنید نمی توانید هیچیک از دستورات sql را انجام دهیدdrop database

برای حذف بانک اطلاعاتی و تمام جداول و اطلاعات درون ان بکار می رود

drop database نام بانک اطلاعاتی;

مثال 1:

بانک اطلاعاتی به نام t1 را حذف نمائید

drop database t1;